Nasze Kursy

Poniżej przedstawiono jedynie część naszej oferty, jeżeli interesują Cię inne tematy skontaktuj się z nami na info@edumach.pl

DIAGNOZA I WSPARCIE W SYTUACJI WYPALENIA ZAWODOWEGO

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Diagnozuje swoją aktualną sytuację zawodową w zakresie motywacji do pracy (sprawdza, w jakim punkcie pracy zawodowej się znajduje, co mu w tej pracy pomaga, co przeszkadza, czego brakuje)
 • Sprawdza swoje potrzeby w zakresie motywacji do pracy (nazywa, co go motywuje, co demotywuje)
 • Nazywa potencjalne i już doświadczane przyczyny i przejawy wypalenia zawodowego
 • Rozpoznaje własne preferencje co do metod i sposobów pracy, które mogą przełamać rutynę zawodową
 • Zna zasady udzielania wsparcia w grupie zawodowej
 • Wypracowuje sposoby i strategie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu (np. przygotowuje plan rozwoju osobistego)

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest rozpoznanie i nazwanie przyczyn wypalenia zawodowego wśród uczestników, sprawdzenie (indywidualnie) poziomu motywacji uczestników do pracy
i wypracowanie skutecznych sposobów zapobiegania wypaleniu zawodowemu poprzez pogłębianie samoświadomości. Celem dodatkowym jest wzmocnienie uczestników w ich roli zawodowej poprzez udzielenie im wsparcia.

CZAS TRWANIA 20 godzin

DOBRY KONTAKT NAWET Z „TRUDNYM UCZNIEM” JEST MOŻLIWY

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, pedagogów, wychowawców

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Rozpoznaje, co dla niego znaczy dobry kontakt, jakie zachowania pozwalają w takim kontakcie pozostać, a jakie stanowią przeszkodę
 • Pogłębia umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej
  z elementami wsparcia i asertywności
 • Sprawdza, jakie zachowania ucznia postrzega jako trudne
 • Rozpoznaje, co sprzyja a co przeszkadza w dobrym kontakcie z „trudnym uczniem”
 • Ćwiczy umiejętności komunikacyjne sprzyjające pozostaniu w dobrym kontakcie

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest rozpoznanie specyfiki dobrego kontaktu z „trudnym” uczniem i wypracowanie skutecznych narzędzi służących osiąganiu założonych efektów wychowawczych.

CZAS TRWANIA 20 godzin

PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników socjalnych, lekarzy, pielęgniarek

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Poznaje mechanizmy powstawania wypalenia zawodowego
 • Rozpoznaje siebie w pracy (jakim jestem człowiekiem, takim jestem nauczycielem, lekarzem itd., co robię z emocjami w pracy)
 • Pogłębia wiedzę z zakresu symptomów i przejawów napięcia
 • Diagnozuje i sprawdza swoje typowe reakcje związane z pojawieniem się napięcia
 • Poznaje i wypracowuje sposoby radzenia sobie z napięciem
 • Uczy się odróżniać wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania wypalenia zawodowego
 • Rozpoznaje własne zasoby i potencjały, które pozwalają chronić się przed wypaleniem zawodowym
 • Poznaje, wypracowuje i ćwiczy strategie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich cele to poznanie przez przedstawicieli zawodów najbardziej narażonych na wypalenie zawodowe, których praca polega na sprawowaniu opieki nad innymi (profesjonalnych „pomagaczy”) mechanizmów powstawania wypalenia zawodowego; rozpoznanie własnych reakcji i zachowań związanych z pojawieniem się napięcia i wypracowanie skutecznych strategii przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, opartych na zdobytej wiedzy i doświadczeniu.

CZAS TRWANIA 20 godzin

MÓJ WPŁYW NA UCZNIA/WYCHOWANKA, TO MÓJ WPŁYW NA SIEBIE. GRANICE ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRACY WYCHOWAWCZEJ

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Rozpoznaje własne przekonania co do swojego wpływu na uczniów/wychowanków
 • Definiuje swoje rozumienie odpowiedzialności w pracy z uczniami/wychowankami
 • Sprawdza, jak jego rozumienie wpływu na uczniów/wychowanków ma się do rzeczywistości (w grupie warsztatowej)
 • Ma szansę urealnić swoje przekonania poprzez koncentrację na własnych zachowaniach wobec ucznia/wychowanka i wywołanych przez nie efektach wychowawczych
 • Ćwiczy różne rodzaje komunikatów (np. opiekuńczego, strukturalizującego)
 • Obserwuje ich wpływ na zachowania osoby, do której są kierowane
 • Doświadcza, jakie te komunikaty wywołują emocje i zachowania poprzez wchodzenie w role

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest urealnienie tego, za co uczestnik jest odpowiedzialny w pracy z uczniami/wychowankami i na co faktycznie ma wpływ poprzez rozpoznanie przez niego własnych przekonań na ten temat oraz zweryfikowanie ich w grupie ćwiczeniowej. Temu samemu celowi służy przekierowanie uwagi z zachowań ucznia/wychowanka na zachowania własne. Celem dodatkowym jest poprawienie komfortu pracy uczestników poprzez redukcję napięcia i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych.

CZAS TRWANIA 20 godzin

JAK SKUTECZNIE I EFEKTYWNIE ROZMAWIAĆ Z RODZICAMI UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Definiuje własne rozumienie efektywnej komunikacji
 • Poznaje techniki i narzędzia służące efektywnej komunikacji
 • Sprawdza skuteczność dotychczas stosowanych sposobów porozumiewania się
 • Wypracowuje i ćwiczy nowe strategie porozumiewania się z rodzicami uczniów/wychowanków
 • Sprawdza efektywność wypracowanych narzędzi w sytuacjach postrzeganych jako trudne w kontakcie z rodzicami uczniów/wychowanków

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest pogłębienie umiejętności komunikacyjnych uczestników poprzez sprawdzenie skuteczności różnych sposobów porozumiewania się, wypracowanie efektywnych strategii komunikacyjnych i przećwiczenie ich w sytuacjach postrzeganych jako trudne w kontakcie z rodzicami uczniów/wychowanków.

CZAS TRWANIA 20 godzin

UDANE SPOTKANIE Z RODZICAMI

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Definiuje co dla niego znaczy „udane spotkanie” z rodzicami uczniów/wychowanków
 • Rozpoznaje, co powoduje, że uważa spotkanie za udane, a jakie, że uważa je za nieudane (rozdziela czynniki wewnętrzne i zewnętrzne)
 • Uczy się, jak prowadzić spotkanie w sposób celowy i zamierzony (dobiera zadania do celów)
 • Sprawdza, jak reaguje na sytuację ekspozycji, wystąpienia publicznego
 • Poznaje i wypracowuje sposoby redukcji napięcia związanego z wystąpieniem publicznym
 • Ćwiczy umiejętności komunikacyjne z elementami asertywności i autoprezentacji
 • Przygotowuje plan spotkania z rodzicami

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest rozpoznanie przez uczestników własnych mocnych stron i trudnych sytuacji związanych z wystąpieniem publicznym i wypracowanie przez nich efektywnej strategii prowadzenia spotkania z rodzicami, z uwzględnieniem celowości spotkania, jasnego stawiania granic i reguł autoprezentacji.

CZAS TRWANIA 20 godzin

RADZENIE SOBIE W KONFLIKTOWYCH SYTUCJACH Z UCZNIEM

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, wychowawców, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników socjalnych

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Rozpoznaje i nazywa sytuacje konfliktowe (zachowania, postawy, stereotypy)
 • Poznaje psychologiczne źródła i rodzaje konfliktów
 • Poznaje style reakcji na konflikt
 • Poznaje fazy konfliktu i uczy się je rozpoznawać
 • Rozpoznaje własne sposoby reagowania i zachowania w sytuacji konfliktowej
 • Sprawdza, na ile dotychczasowe strategie działania w sytuacji konfliktu przynoszą zamierzony skutek
 • Poznaje i ćwiczy techniki rozwiązywania konfliktów
 • Poznaje i ćwiczy metodę negocjacji nastawionych na kompromis

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest rozpoznanie przez uczestników dotychczasowych strategii radzenia sobie w konfliktowych sytuacjach z uczniem/wychowankiem i wypracowanie nowych sposobów reagowania

CZAS TRWANIA 20 godzin

RADZENIE SOBIE W KONFLIKTOWYCH SYTUACJACH Z RODZICEM UCZNIA/WYCHOWANKA

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, wychowawców, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników socjalnych

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Rozpoznaje i nazywa sytuacje konfliktowe (zachowania, postawy, stereotypy)
 • Poznaje psychologiczne źródła i rodzaje konfliktów
 • Poznaje style reakcji na konflikt
 • Poznaje fazy konfliktu i uczy się je rozpoznawać
 • Rozpoznaje własne sposoby reagowania i zachowania w sytuacji konfliktowej
 • Sprawdza, na ile dotychczasowe strategie działania w sytuacji konfliktu przynoszą zamierzony skutek
 • Wypracowuje i ćwiczy nowe techniki rozwiązywania konfliktów (adekwatnie do sytuacji – elementy asertywności w pracy z rodzicem roszczeniowym, elementy wsparcia w pracy z rodzicem wzburzonym, rozżalonym)
 • Poznaje i ćwiczy metodę negocjacji nastawionych na kompromis

CZAS TRWANIA 20 godzin

SPECYFIKA PRACY Z GRUPĄ

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: osób pracujących z grupami (nauczycieli, edukatorów, trenerów, pracowników socjalnych)

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Rozumie znaczenie kontraktu w pracy z grupą
 • Diagnozuje etapy rozwoju procesu grupowego
 • Korzysta w pracy z grupą z wiedzy dotyczącej dynamiki procesu grupowego, faz rozwoju grupy, ról grupowych
 • Potrafi zaplanować zajęcia edukacyjne dla grupy zgodnie z wyznaczonymi celami

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie pracy z grupą.

CZAS TRWANIA 20 godzin

SPOSOBY NAUKI CZYTANIA

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, pedagogów, wychowawców, w szczególności dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Pogłębia wiedzę i umiejętności z zakresu metod nauki czytania (metoda sylabowa, metoda 18 struktur wyrazowych, czytanie naprzemienne, czytanie tekstów z lukami, i inne)
 • Ćwiczy umiejętności pracy z dzieckiem z trudnościami w czytaniu

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest poznanie sposobów nauki czytania możliwych do wykorzystania w trakcie pracy indywidualnej lub grupowej.

CZAS TRWANIA 5 godzin

UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ- TWORZENIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNYCH

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, pedagogów, wychowawców

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Rozpoznaje potrzeby i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Pogłębia umiejętności z zakresu metod pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Ćwiczy umiejętności tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest poznanie specyfiki pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

CZAS TRWANIA 5 godzin

TERAPIA PRZEZ ZABAWĘ I SZTUKĘ JAKO WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, pedagogów, wychowawców

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Ma możliwość poznać i zastosować nowe propozycje zabaw i ćwiczeń przydatnych z pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Poznaje sposoby służące wspomaganiu rozwoju dziecka.

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest poznanie zabaw i technik usprawniających deficyty rozwojowe.

CZAS TRWANIA 8 godzin

WCZESNE WYKRYWANIE OPÓŹNIEŃ I DYSHARMONII ROZWOJOWYCH

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, pedagogów, wychowawców

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Uczy się rozpoznawać opóźnienia i dysharmonie rozwojowe
 • Pogłębia umiejętności z zakresu diagnozy dziecka z deficytami rozwojowymi
 • Ćwiczy umiejętność planowania pracy z dzieckiem w oparciu o dokonaną diagnozę.
 • Tworzy własne narzędzia do rozpoznawanie opóźnień i dysharmonii rozwojowych

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Celem zajęć jest poznanie metod pozwalających na rozpoznawanie opóźnień i dysharmonii rozwojowych

CZAS TRWANIA 20 godzin

ORGANIZACJA TRENINGU ORTOGRAFICZNEGO

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, głównie nauczycieli języka polskiego i nauczycieli klas I- III szkoły podstawowej, pedagogów, wychowawców

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Poznaje metody służące opanowaniu poprawnej pisowni na poziomie podstawowym (bez gubienia i mylenia liter)
 • Uczy się pracować z uczniami, którzy mają problemy
  z opanowaniem prawidłowej pisowni (zmiękczeń, i-j, wyrazów z utratą dźwięczności, ó-u, ż-rz, ch- h, ą- on, om, ę- en, em, pisownia łączna i rozdzielna)

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest poznanie metod uczących prawidłowej pisowni.

CZAS TRWANIA 12 godzin

TRENING PAMIĘCI I TWÓRCZEGO MYŚLENIA DLA UCZNIÓW

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, pedagogów, wychowawców

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Poznanie podstawowe prawa pamięci
 • Uczy się wykorzystywania metod zapamiętywania w trakcie lekcji
 • Poznaje zasady prowadzenia treningu twórczego myślenia
 • Ma możliwość zastosować w tracie zajęć i poznać ćwiczenie, które można wykorzystać organizując trening twórczego myślenia.

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenie treningów pamięci i treningów twórczego myślenia..

CZAS TRWANIA 8 godzin

NOWOCZESNE TECHNIKI UCZENIA SIĘ

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli (od klasy IV szkoły podstawowej, gimnazjum, oraz szkół ponadgimnazjalnych), pedagogów, wychowawców

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Poznaje podstawowe metody szybkiej nauki
 • Ma okazję zastosować poznane metody w praktycznym działaniu

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest przygotowanie nauczycieli do zastosowania w praktyce szkolnej metod szybkiej nauki.

CZAS TRWANIA 8 godzin

JĘZYK AKCEPTACJI I POROZUMIENIA W SZKOLE

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, pedagogów, wychowawców

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Poznaje podstawowe sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Uczy się prowadzenia rozmów z rodzicami i uczniami
 • Uczy się metod pozwalających na wyrażanie siebie (tego, co czujemy, widzimy, potrzebujemy) oraz metod empatycznych (służących określaniu, co ktoś czuje, potrzebuje)

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest opanowanie wartościowych metod komunikacji pozwalających zastosowanie w szkole języka akceptacji i porozumienia.

CZAS TRWANIA 20 godzin

DOSKONALENIE KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: nauczycieli szkół podstawowych

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Zapoznaje się z najczęstszymi przyczynami zaburzeń w komunikacji interpersonalnej
 • Poznaje zasady prawidłowej komunikacji
 • Ćwiczy komunikaty „ja”
 • Doskonali umiejętność stosowania komunikatów „ja” w pracy nauczyciela

CZAS TRWANIA: 6 godzin

DZIECKO Z ZABURZENIAMI PRZETWARZANIA SENSORYCZNEGO W KLASIE SZKOLNEJ

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: nauczycieli, szczególnie klas I-III

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Zapoznaje się z podstawami teorii SI
 • Zapoznaje się z objawami, które mogą świadczyć o zaburzeniach SI u dziecka
 • Rozpoznaje trudności i potrzeby dziecka z SI, zwłaszcza w kontekście nauki szkolnej
 • Ćwiczy rozumienie opinii o rozpoznaniu u dziecka SI
 • Doskonali umiejętność dostosowania warunków pracy szkolnej do potrzeb dziecka z SI
 • Zapoznaje się z ćwiczeniami, które można zastosować dla dziecka z SI w warunkach klasy szkolnej

CZAS TRWANIA: 12 godzin

UCZEŃ Z DYSGRAFIĄ (TERAPIA RĘKI)

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: nauczycieli, szczególnie klas I-III

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Zapoznaje się z objawami dysgrafii
 • Rozpoznaje potencjalne przyczyny zaburzeń pisma
 • Rozpoznaje trudności i potrzeby dziecka z dysgrafią
 • Ćwiczy sposoby pracy z dzieckiem z dysgrafią

CZAS TRWANIA: 8 godzin

Poniżej przedstawiono jedynie część naszej oferty, jeżeli interesują Cię inne tematy skontaktuj się z nami na info@edumach.pl

Warsztat ,,Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów”- 6h (dla nauczycieli)

 

 • Przyczyny leżące u podłoża trudnych zachowań.
 • Czynniki warunkujące dobrą współpracę.
 • Metody ułatwiające porozumiewanie się oraz konstruktywne rozwiązywanie konfliktów pojawiających się w trakcie współpracy.
 • Analiza przypadków i opracowanie projektów współpracy.

 

Warsztat ,,Jak motywować uczniów do nauki szkolnej?” – 4h

 • Istota motywacji oraz czynniki warunkujące rozwój procesów motywujących.
 • Metody rozwijające motywację.
 • Dobór sposobów pracy do etapu rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka oraz potrzeb edukacyjnych.

Warsztat ,,Prawidłowości rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży oraz dobór adekwatnych do potrzeb rozwojowych metod oddziaływań wychowawczych”- 4h

 • rozwój dzieci w określonym (wskazanym przez zamawiającego szkolenie) okresie, w tym zachowania właściwe dla danego etapu rozwojowego
 • dobór metod wychowawczych odpowiednich dla dzieci w określonym wieku

Warsztat ,,Zrozumieć dziecko nadpobudliwe psychoruchowo”- 8h

 • Nadpobudliwość psychoruchowa – definicje i symptomy , a inne problemy rozwojowe dzieci.
 • Metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym.
 • Współpraca nauczyciela z rodzicami ucznia nadpobudliwego.

Warsztat ,,Zaburzenia zachowania czy niedostosowanie społeczne?”- 8h

 • Jak rozpoznawać?
 • Jak projektować działania socjoterapeutyczne?
 • Jak opracowywać programy oddziaływań resocjalizacyjnych?

Warsztat ,,Projektowanie działań wychowawczych z grupą”- 6h

 • Fazy rozwoju grupy.
 • Role grupowe.
 • Diagnoza potrzeb wychowawczych.
 • Projektowanie działań.

Warsztat ,,Rozwiązywanie konfliktów”- 6h

 • Istota konfliktu.
 • Sposoby prowadzenia konfliktu oraz efekty zastosowanych strategii.
 • Negocjacje nastawione na współpracę.
 • Mediacje rówieśnicze.

Warsztat ,,Skuteczne porozumiewanie się”- 5h

 • Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej.
 • Narzędzie aktywnego słuchania.
 • Sposób asertywnego radzenia sobie z ,,barierami komunikacyjnymi”.

Warsztat ,,Przeciw działanie zjawisku przemocy w szkole” – 6h

 • Diagnoza zjawiska.
 • Najczęściej występujące przyczyny agresywnych zachowań ucznia.
 • Sposoby przeciwdziałania przemocy.
 • Praca z: ofiarą , sprawcą i świadkiem przemocy.

„Uczeń z nadpobudliwością psychoruchową” – szkoleniowa rada pedagogiczna, 4 h

 • Terminologia i przyczyny nadpobudliwości psychoruchowej.
 • Potencjalna droga ucznia dotkniętego ADHD
 • Specyfika funkcjonowania uczniów związana z podtypami nadpobudliwości.
 • Uczucia i wewnętrzne przeżycia ucznia z ADHD.
 • Najważniejsze zasady indywidualnej pracy z dzieckiem nadpobudliwym
  w szkole.
 • Wsparcie dziecka nadpobudliwego w jego życiowej aktywności związanej z odkrywaniem różnych ról społecznych, takich jak rola ucznia, kolegi.
 • Rodzaje terapii dzieci z ADHD.
 • Wskazówki do pracy indywidualnej z dzieckiem nadpobudliwym, niezależnie od jego wieku.
 • Codzienne życie z dzieckiem nadpobudliwym.
 • Praca z zachowaniami niepożądanymi i wzmacnianie samooceny.
 • Kwestionariusz ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej według ICD-10 i DSM-IV-TR

„Autyzm i zespół Aspergera, kryteria diagnostyczne i sposoby postępowania” – szkoleniowa rada pedagogiczna, 4h

 • Kryteria diagnostyczne autyzmu i Zespołu Aspergera według ICD-10 Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób.
 • Zespół Aspergera a autyzm – diagnoza różnicowa.
 • Podstawowe przejawy zaburzeń autystycznych.
 • Podstawowe zasady pracy z dzieckiem autystycznym

„ZARZĄDZANIE CZASEM jako skuteczna metoda przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu” warsztaty, 4h

1) Analiza czasu

 • Na co zużywamy nasz czas?
 • Diagnozowanie tzw. złodziei czasu.
 • Sposoby radzenia sobie z największymi złodziejami czasu.

2) Proces wytyczania celów i priorytetów

 • Definiowanie celów.
 • Na co należy zwracać uwagę przy formułowaniu swoich celów.
 • Kontrola i weryfikacja celów.
 • Wyznaczanie celów krótkoterminowych i perspektywicznych.

3) Zasady zarządzania priorytetami

 • Techniki ustalania ważności zadań.
 • Reguła Pareto, metoda Eisenhowera.
 • Metoda planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć.

4) Korzyści wynikające z lepszego zarządzania czasem.

5) Wskazówki do pracy z uczniami w warsztacie „ Zarządzanie czasem”.

Diagnoza wstępna umiejętności i zdolności uczniów – warsztaty, 4 h

 • Obserwacja jako pomocne narzędzie w prawidłowym rozpoznawaniu i wyławianiu uczniów zdolnych.
 • Pozycja socjometryczna ucznia zdolnego w klasie.
 • Kwestionariusze wielorakiej inteligencji.
 • Charakterystyka zachowań ucznia uznanego za uzdolnionego – narzędzia do diagnozowania przez nauczyciela.
 • Testy sprawdzające kreatywność intelektualną uczniów.

Mnemotechniki w pracy z uczniami – warsztaty – 2 x 7 h

 • Organizacja pracy podczas uczenia się.
 • Prawa funkcjonowania pamięci.
 • Główne zasady stosowania mnemotechnik.
 • Ćwiczenia aktywizujące pracę mózgu.
 • Poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania mózgu.
 • Szybkie techniki relaksacyjne.
 • Poznanie wybranych mnemotechnik: łańcuszkowa metoda skojarzeń, „rzymski pokój”, metoda haków, mapy myśli.

Jak profesjonalnie pomagać? – czyli zasady skutecznej komunikacji – warsztaty 8 h

 • Główne zasady komunikacji interpersonalnej.
 • Rola temperamentu i osobowości w komunikacji interpersonalnej. Charakterystyka obszarów temperamentu.
 • Strategie obsługi klienta o różnym temperamencie.
 • Typy osobowości a techniki obsługi klienta.
 • Wpływ samowyobrażeń na nasze zachowanie.
 • Ujawnianie „Ja” w komunikacji.
 • Rola spostrzegania w komunikacji i moc pierwszego wrażenia.
 • Pozytywna komunikacja (rola „wewnętrznego krytyka” w komunikacji, pozytywny lub negatywny ładunek emocjonalny wypowiadanych słów, dostrzeganie pozytywnych cech w drugim człowieku)
 • Rozmowa z klientem.
 • Rola aktywnego słuchania w komunikacji.
 • Typy przekazów niewerbalnych i ich psychologiczne znaczenie.
 • Bariery w komunikacji interpersonalnej.
 • Magiczne słowa przynoszące nam sukces w kontakcie z klientem.

Praca z osobami zagrożonymi samobójstwem – warsztaty 5 h

 • portret psychologiczny osoby zagrożonej samobójstwem,
 • sposoby oceny zagrożeń,
 • syndrom presuicydalny i czynniki podwyższonego ryzyka,
 • podejścia terapeutyczne użyteczne w pracy z osobami zagrożonymi,
 • podstawowe zasady pracy interwencyjnej z klientem suicydalnym,
 • profilaktyka suicydalna.

Dostępne BEZPŁATNE kursy - aby zobaczyć szczegóły należy kliknąć na dany kurs - EDYCJA LISTOPADOWA 2021

Organizacja szkoły według Elona Muska – NOWOŚĆ

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który pojawi się tutaj w najbliższym czasie!

Trening funkcji słuchowo-językowych w przedszkolu i szkole – NOWOŚĆ

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który pojawi się tutaj w najbliższym czasie!

Jak wspierać dziecko w powrocie do szkoły po pandemii? – NOWOŚĆ

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który pojawi się tutaj w najbliższym czasie!

Aktywne słuchanie muzyki w przedszkolu i szkole – NOWOŚĆ

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który pojawi się tutaj w najbliższym czasie!

Storytelling w edukacji – II edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

Uczenie się przez doświadczenie – II edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

Kreatywność jutra – jak twórczo motywować dzieci – II edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

Wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa – II edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

Szkoła myślenia – IV edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

Budowanie świadomości emocjonalnej i odporności psychicznej uczniów – IV edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

Trening koncentracji uwagi i pamięci – IV edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

Aktywnie i kreatywnie na lekcjach i na świetlicy – IV edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

Trening czytania i poprawnego pisania w oparciu o gry – V edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

Pedagogika przygody – V edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

Jak sprawić, by uczniów uczynić odpowiedzialnymi za swój rozwój? – V edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

Bezpieczna przestrzeń emocjonalna w szkole. Radzenie sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów. – V edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

Autyzm – praca nad zachowaniami – VI edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

Jak pomóc uczniowi radzić sobie z sytuacjami wywołującymi lęk? – VI edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela – V edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

Relacja nauczyciel-uczeń-rodzic jako podstawa wdrażania nowoczesnych rozwiązań w edukacji – VI edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

Kontrakt behawioralny z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze – VII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

Emocje w edukacji – VII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

Design Thinking w edukacji – VII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

Lekcja wychowawcza nie musi być nudna. Pomysły na zajęcia rozwijające i kształtujące kompetencje społeczne, kreatywność i samoświadomość – VII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

Nauczanie z sensem – organizacja procesu kształcenia sprzyjająca wzmacnianiu motywacji uczniów oraz efektywności pracy nauczyciela – VIII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

Sztuka perswazji dla nauczycieli czyli jak wpływać na uczniów i rodziców – VIII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

Poznawczo-behawioralne modele interwencji nauczyciela/pedagoga w relacji z dzieckiem – VIII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

Mindfulness czyli trening uważności dla ucznia i nauczyciela – X edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

Jak poskromić złośnika w szkole i przedszkolu? – X edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

Profilaktyka uzależnień dla nauczycieli – X edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

Kreatywny nauczyciel – twórca z wyobraźnią – X edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

Nie straszny lęk i stres. Jak pomóc dzieciom i młodzieży radzić sobie z emocjami, lękiem i stresem? – XII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który jest dostępny także TUTAJ!

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – XII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który jest dostępny także TUTAJ!

Narzędziownia skutecznego nauczyciela czyli inspirujące pomysły i stymulowanie do rozwoju – XII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

Pedagogika Marii Montessori – edukacja i terapia – XII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

Dyskalkulia – diagnoza i terapia – XIII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

 

Grywalizacja – tworzenie i wykorzystywanie gier w edukacji – XIII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

 

Depresja u dzieci i młodzieży. Zadania nauczyciela i wychowawcy – XIII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

 

Warsztat rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów – XIII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

 

Dziecko z autyzmem w przedszkolu i szkole – XIV edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

 

Wspomaganie i rozwijanie talentów oraz przedsiębiorczości w przedszkolu i szkole – XIV edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

 

Organizacja uczenia się z wykorzystaniem tutoringu nauczycielskiego – XIV edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

 

Rozwijanie zdolności poznawczych uczniów i kreatywności – XIV edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

 

Terapia ręki – XVI edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

 

Strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej – XVI edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

 

Kara czy nagroda, a może konsekwencja i pochwała?- czyli o tym jak współpracować z uczniami – XVI edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

 

Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami – jak zmienić walkę we współpracę – XVI edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

 

Psychologia pozytywna w edukacji – XVII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł co 2 tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

Wykorzystanie bajki w procesie terapii i edukacji dzieci – XVII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne korzystanie z zasobów sieci. – XVII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

Techniki radzenia sobie ze złością swoją i innych oraz agresją – XVII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu i szkole – XVIII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

Zamiast karania – jak nie karać uczniów, ale świadomie wychowywać – XVIII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w przedszkolu i szkole – XVIII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

Samokontrola czy samoregulacja emocji u dziecka – XVIII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

Bawimy się czytaniem – zabawy sprzyjające nauce czytania – XIX edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

Psychologia dla nauczycieli – czyli co każdy nauczyciel wiedzieć powinien – XIX edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

Wybrane metody terapii i wspomagania w pedagogice specjalnej – XIX edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

Nauczyciel – mediator czyli skuteczne metody rozwiązywania problemów w szkole – XIX edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

Gry i zabawy w terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania – XXI edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

Praca z uczniem szczególnie zdolnym. Projektowanie działań wspierających indywidualny rozwój ucznia zdolnego – XXI edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

Aby nauka była przyjemnością – jak rozbudzić i rozwijać motywację u uczniów i wychowanków – XXI edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

Rozwijanie umiejętności uczenia się uczniów – XXI edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

Postępowanie z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze – XXII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

Dziecko z ADHD w przedszkolu i szkole – XXII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

Praca metodą projektu w przedszkolu i szkole – XXII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

Lekcja wychowawcza nie musi być nudna. Pomysły na ciekawe 45 minut. – XXII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

Terapia przez zabawę – XXIII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej – XXIII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

Terapia pedagogiczna w przedszkolu i szkole – XXIII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

Budowanie pozytywnych relacji uczeń-nauczyciel i uczeń-uczeń – XXIII edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

Gramy i czytamy. Czytanie i zabawa – XXIV edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – XXIV edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga – XXIV edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

Sposoby budowania autorytetu nauczyciela – XXIV edycja

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

Metody aktywizujące w nauczaniu – XXVI edycja

Przedmiotem kursu jest zapoznanie uczestników z metodami aktywizującymi i ich zastosowaniem w nauczaniu.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu, dostępnym poniżej!

Reforma oświaty 2017 – aspekty prawne i organizacyjne – XXVI edycja

Przedmiotem kursu jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi elementami reformy oświaty 2017 r., uwzględniając wszystkie aspekty prawne i organizacyjne, wynikające z konieczności dostosowania się do nowych przepisów.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

Narzędzia i procedury ewaluacji wewnętrznej w szkole i placówce oświatowej – XXVI edycja

Przedmiotem kursu jest zapoznanie uczestników z procedurami i narzędziami prowadzenia ewaluacji wewnętrznej w szkole i placówce oświatowej.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu, który jest dostępny poniżej!

Wychowanie do wartości – projektowanie działań wychowawczych szkoły – XXVI edycja

Przedmiotem kursu jest zaprezentowanie modelu projektowania działań wychowawczych szkoły zmierzających od diagnozy potrzeb w tym zakresie, poprzez doprecyzowanie priorytetów i  oczekiwanego kontekstu wychowawczego do zaplanowania działań formacyjnych uwzględniających przyjęty w szkole system wartości.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu, który jest dostępny poniżej!

Rozwijanie inteligencji wielorakich w przedszkolu i szkole – XXVII edycja

Przedmiotem kursu jest zapoznanie uczestników ze sposobami rozwijania inteligencji wielorakich w przedszkolu i szkole.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie kursu!

Kształtowanie umiejętności wychowawczych nauczycieli niezbędnych do efektywnej współpracy z uczniami i rodzicami – XXVII edycja

Przedmiotem kursu jest kształtowanie umiejętności wychowawczych nauczycieli.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie kursu!

Wystąpienia publiczne i emisja głosu w zawodzie nauczyciela – XXVII edycja

Przedmiotem kursu jest zapoznanie uczestników ze sztuką wystąpień publicznych, prowadzeniem zebrań i emisją głosu w zawodzie nauczyciela.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie kursu!

Współpraca w zespołach nauczycielskich – XXVII edycja

Przedmiotem kursu jest zapoznanie uczestników z metodami współpracy nauczycieli w zespołach.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie kursu!

Jak doskonalić pisanie poprzez gry i zabawy? – XXVIII edycja

Przedmiotem kursu jest poznanie sposobów sprzyjających doskonaleniu umiejętności pisania, m. in. poprzez gry i zabawy oraz różnorodne ćwiczenia.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie oraz poniżej!

 

Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w szkole, przedszkolu i placówce oświatowej – XXVIII edycja

Przedmiotem kursu jest podniesienie umiejętności rozwijania zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie oraz poniżej!

 

Zastosowanie neuroedukacji w praktyce szkolnej – XXVIII edycja

Przedmiotem kursu jest poznanie wiedzy z zakresu neuronauk potwierdzającej stałe i pożądane praktyki nauczycieli wykorzystywane podczas pracy z uczniami, ale też wskazującej nowe rozwiązania wynikające z odkryć dotyczących pracy mózgu, działania mechanizmów lustrzanych, teorii pamięci i szeroko pojętego zastosowania neurobiologii w dydaktyce.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie kursu!

Promocja szkoły i placówki oświatowej – XXVIII edycja

Przedmiotem kursu jest zapoznanie uczestników z możliwościami i narzędziami promocji szkoły.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie oraz poniżej!

 

Ocenianie kształtujące – XXIX edycja

Przedmiotem kursu jest poznanie możliwości oraz pokazanie praktycznego zastosowania w codziennej pracy nauczycielskiej wybranych procedur Oceniania Kształtującego.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

Ćwiczenia i zabawy usprawniające czytanie – XXIX edycja

Przedmiotem kursu jest poznanie sposobów sprzyjających doskonaleniu umiejętności czytania, m. in. poprzez gry i zabawy oraz różnorodne ćwiczenia, w tym z wykorzystaniem technik komputerowych.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

Asertywność w pracy nauczyciela – XXIX edycja

Przedmiotem kursu rozszerzenie umiejętności nauczycieli.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

 

Bezpieczeństwo uczniów w szkole – XXIX edycja

Przedmiotem kursu jest przedstawienie zasad bezpieczeństwa dotyczących uczniów w szkole.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

Nauczyciel wychowawcą – doskonalenie umiejętności wychowawczych – XXXI edycja

Przedmiotem kursu jest doskonalenie umiejętności wychowawczych.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

Narzędzia komunikacji interpersonalnej w codziennej pracy nauczyciela – XXXI edycja

Przedmiotem kursu jest przedstawienie nowoczesnych narzędzi komunikacji interpersonalnej w codziennej pracy nauczyciela.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

Jak rozwijać potencjał ucznia w przedszkolu i szkole? – XXXI edycja

Przedmiotem kursu jest poznanie sposobów rozwijania potencjału ucznia w przedszkolu i szkole.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu!

Dokumentacja pracy nauczyciela – XXXI edycja

Przedmiotem kursu jest zapoznanie uczestników ze sposobem dokumentowania pracy nauczyciela.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

Dostosowanie wymagań edukacyjnych i indywidualizacja nauczania. – XXXIII edycja

Przedmiotem kursu jest doskonalenie umiejętności dostosowywania wymagań oraz indywidualizowania nauczania.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

Nauczyciel coachem – umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela – XXXII edycja

Przedmiotem kursu jest kształcenie umiejętności coachingowych nauczycieli.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

Jak wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka? Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój pozytywnej samooceny. – XXXII edycja

Przedmiotem kursu jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności w zakresie rozwoju osobowości dziecka w wieku 2,5 – 5 lat, a w szczególności poczucia własnej wartości.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

Jak kierować rozwojem emocjonalnym dzieci w wieku przedszkolnym? – XXXII edycja

Przedmiotem kursu jest przygotowanie nauczycieli przedszkoli do kierowania rozwojem emocjonalnym dzieci.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

Przeciwdziałanie agresji u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zabawy grupowe i działania nauczyciela. – XXXII edycja

Przedmiotem kursu jest poznanie roli nauczyciela w przeciwdziałaniu zachowaniom agresywnym wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Szczególną uwagę poświęcimy sposobom pracy nauczyciela, które mogą kształtować w dziecku umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami, dzięki czemu będzie je wyrażał w sposób akceptowany społecznie.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę – XXXIII edycja

Przedmiotem kursu jest poznanie wybranych technik terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz pokazanie, że mogą one być nie tylko skuteczne ale i przyjazne dziecku.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga – XXXIII edycja

Przedmiotem kursu jest poznanie metody bajkoterapii, która poprzez dostarczenie dziecku zastępczego doświadczenia służy wypracowaniu przez niego efektywnych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie, sprzyjając redukcji negatywnego napięcia emocjonalnego.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

Zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz wzmacniające samoocenę dla dzieci w wieku przedszkolnym – XXXII edycja

Przedmiotem kursu jest poznanie roli nauczyciela w rozwoju umiejętności społecznych dziecka, takich jak: zdolność do współpracy i odczuwanie empatii w relacjach społecznych, ale też wpływu, jaki mają osoby znaczące na kształtowanie się samooceny dziecka.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

Jak pomóc nieśmiałemu dziecku w przedszkolu? – XXXIII edycja

Przedmiotem kursu jest zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat pracy z nieśmiałym dzieckiem, umiejętność diagnozowania i rozróżniania nieśmiałości od innych zachowań oraz poznanie metod i sposobów, dzięki którym można pomóc dziecku z nieśmiałością.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

Doskonalenie czytania i pisania poprzez gry i zabawy – XXXIV edycja

Przedmiotem kursu jest doskonalenie umiejętności nauki czytania i pisania poprzez gry i zabawy.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdują się w Sylabusie.

Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną – XXXIV edycja

Przedmiotem kursu jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdują się w Sylabusie.

Rozwiązywanie konfliktów w szkole – XXXIV edycja

Przedmiotem kursu jest doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów w szkole.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

Przemoc i agresja w szkole – XXXIV edycja

Przedmiotem kursu jest doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przemocy i agresji w szkole.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole – XXXVI edycja

Przedmiotem kursu jest doskonalenie umiejętności diagnozowania w przedszkolu i szkole.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdują się w Sylabusie.

Dyscyplina w klasie – XXXVI edycja

Przedmiotem kursu jest doskonalenie umiejętności dyscyplinowania uczniów w klasie.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdują się w Sylabusie.

Radzenie sobie z trudnym zachowaniem uczniów – XXXVII edycja

Przedmiotem kursu jest poznanie przyczyn trudnych zachowań oraz wybranych metod i sposobów radzenia sobie z  trudnym zachowaniem.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdują się w Sylabusie.

Motywowanie uczniów do nauki – XXXVII edycja

Przedmiotem kursu jest doskonalenie umiejętności motywowania uczniów do pracy,  kurs służy poszerzeniu repertuaru stosowanych metod w pracy z uczniami.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdują się w Sylabusie.

Prawo dla nauczycieli – XXXVI edycja

Przedmiotem kursu jest poznanie uprawnień i obowiązków nauczycieli w toku swojej pracy w szkole, jak również w stosunkach z rodzicami i szkołą.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdują się w Sylabusie.

Współpraca z rodzicami – XXXVI edycja

Przedmiotem kursu jest doskonalenie umiejętności komunikowania się i nawiązywania współpracy z rodzicami, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w kontaktach z rodzicami uczniów.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdują się w Sylabusie.

Pisownia „ó” – XXXVI edycja

Przedmiotem kursu jest poznanie zasad pisowni „ó”. Kurs przygotowuje do nauki poprawnej pisowni „ó”. Jednocześnie pozwala na samodzielne doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni „ó”.

Kurs składa się z 11 modułów realizowanych przez internet w rytmie dwa moduły dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 12 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdują się w Sylabusie oraz poniżej.

Radzenie sobie ze stresem – XXXIX edycja

Przedmiotem kursu jest doskonalenie umiejętności radzenia sobie we współczesnym świecie pełnym pośpiechu, nadmiernych oczekiwań, stresu.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdują się w Sylabusie oraz poniżej.

Jak się uczyć? czyli o tym co zrobić, by osiągnąć sukces edukacyjny – XLII edycja

Przedmiotem kursu jest poznanie metod, sposobów i technik służących efektywnej nauce.

Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdują się w Sylabusie.

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych (IPE-T) – XLII edycja

Kurs pozwala poznać sposoby budowania indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych (IPET).

Kurs składa się z 6 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 12 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdują się w Sylabusie.

Wsparcie dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu – XLIII edycja

Przedmiotem kursu jest doskonalenie umiejętności pracy z uczniami przejawiającymi trudności w czytaniu i pisaniu, w tym ze specyficznymi trudnościami w nauce. Kurs pozwala poszerzyć i uporządkować wiedzę związaną z udzielaniem pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom w trudnościami w nauce czytania i pisania. Uczy praktycznych umiejętności przydatnych w pracy z dziećmi z trudnościami w nauce.

Kurs składa się z 7 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 14 tygodni.

Szczegóły dotyczące kursu znajdują się w Sylabusie.

Obszary, w których szkolimy rady pedagogiczne:

Nowoczesna szkoła, motywowanie do nauki

 1. Motywowanie i angażowanie uczniów do nauki. NOWOŚĆ!
 2. Jak uczyć uczniów uczenia się? NOWOŚĆ!
 3. Sposoby rozbudzania ciekawości poznawczej uczniów i rozwijania ich uzdolnień NOWOŚĆ!
 4. Techniki motywowania uczniów do nauki.
 5. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
 6. Jak wykorzystywać mapę myśli w praktyce szkolnej?
 7. Metody aktywizujące w nauczaniu i wychowaniu. 
 8. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. 
 9. Opracowanie katalogu metod aktywizujących i motywujących dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów. 
 10. Metody szybkiej nauki w pracy z uczniami w szkole.
 11. Stymulowanie inteligencji wielorakich warunkiem wszechstronnego rozwoju ucznia.

Rozwój osobisty nauczyciela

 1. Emisja głosu dla nauczycieli.
 2. Radzenie sobie w sytuacjach stresowych.
 3. Asertywność w życiu zawodowym nauczyciela.
 4. Jak skutecznie porozumiewać się?
 5. Na czym polega mistrzostwo w zawodzie nauczyciela?
 6. Zapanuj nad gniewem – jak tego dokonać?
 7. Zarządzanie czasem.
 8. Syndrom wypalenia zawodowego- radzenie sobie w sytuacji przemęczenia, wyczerpania sił.
 9. Stres w pracy nauczyciela i radzenie sobie z nim.
 10. Wykorzystanie metody Porozumienia Bez Przemocy w pracy szkoły.
 11. Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela.

Wychowanie

 1. Jak tworzyć i utrzymać dyscyplinę w klasie? NOWOŚĆ!
 2. Jak radzić sobie z konfliktem? Podstawy mediacji i negocjacji. NOWOŚĆ!
 3. Jak skutecznie porozumiewać się z uczniami. NOWOŚĆ!
 4. Jak sobie radzić z trudnymi rodzicami?
 5. Wywiadówka inaczej – jak ją przygotować?
 6. Nauczyciel wychowawcą. Modele wychowania i nauczania. 
 7.  O nastolatkach- czyli o prawidłowościach rozwoju w okresie dojrzewania i sposobach reagowania dorosłych na zachowania nastolatków. 
 8. Metody poznawczo- behawioralne w pracy wychowawczej.
 9. Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania opozycyjno- buntownicze. 
 10. Lekcje wychowawcze- jak ciekawie przygotować zajęcia dla klasy? 
 11. Zasady, konsekwencje i pochwały w procesie wychowania.
 12. Wykorzystanie metody Porozumienia Bez Przemocy w pracy szkoły.
 13. Współpraca szkoły/ przedszkola z rodzicami.
 14. Nauczanie oparte na właściwych relacjach.
 15. Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów?
 16. Jak sobie radzić z prowokacją uczniowską?
 17. Zapobieganie agresji i przemocy w szkole.
 18. Co robić z cyberprzemocą?
 19. Rozwiązywanie konfliktów w szkole.
 20. Agresja i przemoc w szkole- reagowanie.
 21.  Prowadzenie rozmów interwencyjnych z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
 22. Samookaleczenia – moda czy sposób radzenia sobie z bólem psychicznym? Rada pedagogiczna – 2 godziny, lub warsztaty – 4 godziny.
 23. Kryzys w szkole – jak reagować?
 24. Działania postwencyjne na terenie szkoły po śmierci samobójczej.
 25. Postępowanie w sytuacji zagrożenia suicydalnego.
 26. Myśli suicydalne i próby samobójcze na różnych etapach rozwojowych.
 27. Podstawowe kroki w interwencji kryzysowej w szkole.
 28. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży.
 29. Nagroda czy kara? – co poradzisz rodzicowi (szkolenie dla nauczycieli przedszkoli).
 30. Efektywna komunikacja z klasą/grupą.
 31. Komunikacja, która zbliża — wydobywanie potencjału ucznia sposobem na efektywną współpracę.
 32. Język empatii — jak pomagać uczniom w radzeniu sobie z destrukcyjnymi stanami emocjonalnymi?
 33. Trening kompetencji wychowawczych wg założeń metodyki Gordona oraz Faber i Mazlish.
 34. Jak kształtować w szkole postawę tolerancji i otwartości na różnorodność?
 35. Uczeń on-line – zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu.
 36. Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela.
 37. Mediacje i negocjacje w praktyce wychowawczej.
 38. Bariery komunikacyjne w szkole.

Diagnozowanie

 1. Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w szkole. NOWOŚĆ!
 2. Diagnozowanie niepowodzeń szkolnych uczniów.
 3. Rozpoznawanie potrzeb uczniów.
 4. Diagnoza pedagogiczna na terenie szkoły/ przedszkola.
 5. Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania.
 6. Wczesne rozpoznawanie trudności w zakresie nauki matematyki.
 7. Poznawanie ucznia upośledzonego.

Współpraca w zespole, współpraca z rodzicami

 1. Praca w zespołach nauczycielskich. NOWOŚĆ!
 2. Jak sobie radzić z trudnymi rodzicami?
 3. Wywiadówka inaczej – jak ją przygotować?
 4. Doskonalenie współpracy między nauczycielami.
 5. Współpraca szkoły/ przedszkola z rodzicami.

Wspieranie ucznia młodszego

 1. Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. NOWOŚĆ!
 2. Gry i zabawy w edukacji wczesnoszkolnej. NOWOŚĆ!
 3. Licz zawsze na siebie” – o matematyce i o tym jak ułatwić dziecku porządkowanie świata NOWOŚĆ!
 4. Za 7 górami, za 7 lasami ….” jak niewyobrażalne może być zrozumiałe – matematyka dla malucha. NOWOŚĆ!
 5. Liczę ja, liczysz ty” – trening umiejętności matematycznych małego dziecka NOWOŚĆ!
 6. Funkcjonowanie emocjonalne i poznawcze dzieci w wieku przedszkolnym oraz wykorzystanie tej wiedzy w kontakcie z dzieckiem, w diagnozie i codziennej praktyce. 
 7. Kiedy dziecko korzysta w pełni ze szkoły?- czyli o wskaźnikach gotowości dziecka do pójścia do szkoły. 
 8. 6- latek w szkole- nowe wyzwanie dla nauczyciela. 
 9. Rozwijanie koncentracji uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 10. Metoda 18- struktur wyrazowych w pracy z dzieckiem z trudnościami w czytaniu i pisaniu (dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej).
 11. Zabawy terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 12. Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania.
 13. Wczesne rozpoznawanie trudności w zakresie nauki matematyki.
 14. Adaptacja sześciolatka w szkole.

Specjalne potrzeby edukacyjne

 1. 6- latek w szkole- nowe wyzwanie dla nauczyciela. 
 2. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych (IPET) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych – warsztaty praktyczne.
 4. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego.
 5. Uczeń lekko upośledzony w szkole ogólnodostępnej lub integracyjnej.
 6. Model pracy z dzieckiem z ADHD.
 7. Poznawanie ucznia upośledzonego.
 8. Organizacja zajęć rewalidacyjnych w szkołach ogólnodostępnych w aspekcie zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 9. Ocena efektywności udzielonej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 10. Dzieci z dyspraksją w szkole.

Uczeń zdolny

 1. Uczeń zdolny- identyfikacja zdolności na terenie szkoły/ placówki i praca z dzieckiem zdolnym.
 2. Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym.
 3. Stymulowanie inteligencji wielorakich warunkiem wszechstronnego rozwoju ucznia.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Dostosowanie i indywidualizacja wymagań.

 1. Dostosowanie wymagań a indywidualizacja nauczania. NOWOŚĆ!
 2. Uczeń w okresie dojrzewania – jak mu pomóc, jak się z nim komunikować? NOWOŚĆ!
 3. Zaburzenia zachowania u uczniów. NOWOŚĆ!
 4. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna po zmianach. Obowiązki wychowawcy i dyrektora szkoły, przedszkola i placówki.
 5. Obserwacja pedagogiczna w szkole mająca na celu rozpoznanie trudności w uczeniu się, w tym specyficznych trudności w uczeniu się oraz szczególnych uzdolnień. 
 6. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy z uczniem.
 7. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
 8. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.
 9. Diagnozowanie niepowodzeń szkolnych uczniów.
 10. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole w świetle nowych uwarunkowań prawnych- aspekty praktyczne.
 11. Model pracy z dzieckiem z ADHD.
 12. Praca z uczniem z dysleksją w szkole.
 13. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów z dysleksją.
 14. Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna w szkole.
 15. Specyficzne trudności w nauce.
 16. Indywidualizacja pracy z uczniem z dysleksją w szkole.
 17. Gimnastyka mózgu w pracy z uczniem z dysleksją i zaburzeniami koncentracji.
 18. Nowe zasady współpracy szkoły z poradnią psychologiczno- pedagogiczną.
 19. Opinia i orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej i ich wykorzystanie w pracy szkoły/ przedszkola.
 20. Prowadzenie rozmów interwencyjnych z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
 21. Samookaleczenia – moda czy sposób radzenia sobie z bólem psychicznym? Rada pedagogiczna – 2 godziny, lub warsztaty – 4 godziny.
 22. Kryzys w szkole – jak reagować?
 23. Działania postwencyjne na terenie szkoły po śmierci samobójczej.
 24. Postępowanie w sytuacji zagrożenia suicydalnego.
 25. Myśli suicydalne i próby samobójcze na różnych etapach rozwojowych.
 26. Podstawowe kroki w interwencji kryzysowej w szkole.
 27. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży.
 28. Nagroda czy kara? – co poradzisz rodzicowi (szkolenie dla nauczycieli przedszkoli).
 29. Ocena efektywności udzielonej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 30. Dzieci z dyspraksją w szkole.

Ewaluacja

 1. Wymagania państwa wobec szkół/placówek.
 2. Tworzenie koncepcji pracy szkoły. NOWOŚĆ!
 3. Metody i techniki zbierania danych stosowane w ewaluacji.
 4. Autoewaluacja jako metoda doskonalenia pracy nauczyciela.
 5. Ewaluacja wewnętrzna w szkole/ przedszkolu.
 6. Alternatywne metody ewaluacji wewnętrznej.
 7. Przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej.
 8. Promocja szkoły/przedszkola w środowisku.
 9. Innowacje w szkole.
 10. Jakie działania podejmować w szkole, aby spełniać na poziomie A wymagania opisane w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym.
 11. Wymagania państwa wobec szkół/placówek priorytetami pracy nauczyciela i kryterium doskonalenia pracy szkoły/placówki.
 12. Promowanie wartości edukacji wymogiem państwa wobec szkół i placówek.

Inne

 1. Emisja głosu dla nauczycieli.
 2. Zadania nauczycieli związane z bezpieczeństwem uczniów. Odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo uczniów.
 3. Etyka w zawodzie nauczyciela.
 4. Przestrzeganie wartości etycznych jako sposób realizacji jednego ze standardów kontroli zarządczej. 
 5. Budowanie autorytetu nauczyciela.
 6. Współpraca szkoły/ przedszkola z rodzicami.
 7. Innowacje w szkole.
 8. Promocja i reklama w budowaniu wizerunku szkoły.
 9. Jak skutecznie i ciekawie przygotowywać materiały informacyjne o szkole/placówce?
 10. Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
 11. Uczeń on-line – zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu.

Najczęściej zadawane pytania

Nie dostałam/em wiadomości konfiguracyjnej do logowania

Jeżeli otrzymali Państwo wiadomość, iż formularz zapisu został przesłany prawidłowo – konto zostało utworzone na platformie.

Prosimy o dokładne sprawdzenie skrzynki SPAM oraz zakładki INNE na poczcie wp.pl oraz o2.pl

W przypadku gdyby również tam nie było wiadomości proszę w wyszukiwarce na poczcie wpisać adres nadawcy info@edumach.pl

Jeżeli po wykonaniu całej procedury nie odnajdują Państwo maila prosimy o przesłanie wiadomości lub kontakt telefoniczny.

Nie mogę się zalogować na platformę (pierwsze logowanie)

Sposób logowania przebiega następująco:

1. Proszę wejść na stronę https://kursy.edumach.pl/

2. Proszę kliknąć w przycisk „Zaloguj się”

3. Proszę wpisać w rubryce nazwa użytkownika: podany podczas rejestracji adres e-mail

4. Proszę wpisać hasło przesłane w mailu i kliknąć zaloguj się.

Jeżeli powyższe opcje nie zadziałają i nie będą Państwo mogli się zalogować prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Do kiedy należy zgłosić udział w egzaminie i dokonać wpłat?

Przesyłanie deklaracji oraz dokonywanie wpłat trwa do zakończenia kursu zgodnie z jego sylabusem.

Czy kursy są bezpłatne i ile trwają?

Kursy są bezpłatne. Odpłatne jest wyłącznie przystąpienie do egzaminu końcowego i uzyskanie certyfikatu końcowego – jest to koszt odpowiednio 50 złotych w przypadku certyfikatu w formie elektronicznej lub 60 złotych w przypadku certyfikatu w formie elektronicznej i papierowej.

UWAGA! Przystąpienie do egzaminu końcowego i uzyskanie certyfikatu nie jest obowiązkowe!

Kursy trwają od 10 do 14 tygodni. Co dwa tygodnie uruchamiany jest nowy moduł na kursach. W tym czasie uczestnik może zapoznawać się z materiałami. Po dwóch tygodniach dostęp do poprzedniego modułu zostaje zamknięty. Wszystkie moduły otwierane są ponownie pod koniec kursu celem uzupełnienia ewentualnych braków.

Czy wystawiacie faktury na szkołę?

Wystawiamy faktury na placówki edukacyjne, także z odroczonymi terminami płatności. Wszystkie informacje dot. płatności i faktur znajdują się także bezpośrednio na stronach kursu.

Kiedy dostanę hasło do egzaminu?

Kod dostępu do egzaminu końcowego jest przesyłany zazwyczaj w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania na naszym koncie. Kod dostępu przesyłany jest w formie elektronicznej na mail wraz z fakturą.

Kiedy będzie możliwy dostęp do egzaminu?

Dostęp do egzaminu będzie możliwy raz z uruchomieniem ostatniego modułu na kursie. Prosimy o uważne śledzenie sylabusów, ponieważ większość kursów kończy się na 5 module, natomiast są kursy które trwają odpowiednio 1 lub 2 moduły dłużej.

Kiedy otrzymam certyfikat?

Certyfikaty przesyłane są w poniedziałki i wtorki na podstawie danych z niedzieli z godziny 22:00. Następnego dnia roboczego przesyłane są certyfikaty w formie papierowej. W przypadku gdy od zdania egzaminu upłynęło więcej niż 10 dni roboczych a nie otrzymali Państwo certyfikatu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.