Kursy online

Szanowni Państwo,

 

informujemy, iż w chwili obecnej prowadzimy zapisy na EDYCJĘ WRZEŚNIOWĄ 2023! W tej edycji mogli Państwo skorzystać z bogatej oferty 147 różnych kursów internetowych! Serdecznie zapraszamy do udziału w kursach. 

Kursy rozpoczynają się 25 WRZEŚNIA 2023 i trwają 10 tygodni! Zapisy prowadzone są do 24 WRZEŚNIA! PONIŻEJ ZNAJDĄ PAŃSTWO FORMULARZ ZAPISU ORAZ SYLABUSY

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  PROSIMY WYBRAĆ NIE WIĘCEJ NIŻ 3 KURSY - UŻYTKOWNICY, KTÓRZY WYBIORĄ WIĘCEJ NIŻ 3 KURSY BĘDĄ DOPISYWANI LOSOWO DO MAKSYMALNIE 3 KURSÓW

  KURSY ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 25 WRZEŚNIA 2023 R. I TRWAJĄ 10 TYGODNI!
  Kurs jest bezpłatny, odpłatne jest wyłącznie przystąpienie do egzaminu końcowego i uzyskanie certyfikatu - jest to koszt 65 lub 75 złotych i jest to nieobowiązkowe. UWAGA! Od edycji majowej 2023 zmieniła się cena certyfikatów - w tej chwili wynoszą one odpowiednio 65 i 75 złotych.
  Po prawidłowym przesłaniu formularza powinni Państwo otrzymać automatycznie informację o potwierdzeniu zapisania. Prosimy o nie wysyłanie kilku formularzy. W razie wątpliwości prosimy o mail na info@edumach.pl.
  Jeżeli posiadają Państwo skrzynkę mailową na portalu wp.pl lub o2.pl oraz gmail.com, prosimy o sprawdzenie zakładki INNE, NEWSLETTERY, SPAM

  'Kierowanie zachowaniem podczas zajęć czyli przeciwdziałanie problemom w przedszkolu i szkole - NOWOŚĆ
  Praca z wykorzystaniem założeń edukacyjnych konstruktywizmu - NOWOŚĆ
  Empatia - mój uczeń uczy się dbać o relacje, pracować w zespole i rozwiązywać sytuacje konfliktowe - NOWOŚĆ
  Gry i zabawy integrujące klasę i budujące relacje w przedszkolu i szkole - NOWOŚĆ

  Alternatywne formy organizacji zajęć
  Gry i zabawy w edukacji matematycznej dzieci
  Aby praca z dzieckiem z ADHD była efektywna
  Rozwijanie zdolności twórczych u uczniów i wychowanków
  Terapia przez taniec i ruch
  Interwencja kryzysowa w szkole
  Jak zapobiegać samookaleczeniom i innym zachowaniom destrukcyjnym uczniów?
  Nowy wymiar praw i obowiązków uczniów
  Nauczanie kooperatywne czyli uczenie się we współpracy
  Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne u dzieci i młodzieży. Jak pomóc uczniowi poradzić sobie z natrętnymi myślami i kompulsjami?
  Formowanie pracy wychowawczej szkoły z wykorzystaniem zasad Design Thinking
  Edukacja multisensoryczna czyli wykorzystanie zmysłów w pracy z uczniami i wychowankami
  Nowatorskie metody nauczania - w obliczu wyzwań i zagrożeń
  Zajęcia rewalidacyjne w szkole i przedszkolu
  Rodzice są partnerami szkoły. Jak zachęcić ich do współdziałania w procesie wychowania młodego człowieka
  Jak wygrać z własnym lenistwem czyli o praktyce odkrywania swoich potrzeb i możliwości działania w oparciu o 7 nawyków skutecznego działania Stephena R. Coveya
  Nauczycielska Akademia Społecznej Atrakcyjności
  Praca z dzieckiem dyslektycznym
  Wykorzystanie gier w budowaniu kreatywności u uczniów
  Aby zapalać innych, sam muszę płonąć - o motywowaniu siebie i ucznia
  Szkoła relacji i współpracy
  Trening zdolności poznawczych
  Akademia Prawa Oświatowego dla Dyrektorów
  Akademia Prawa Oświatowego dla Nauczycieli
  Organizacja szkoły według Elona Muska
  Jak wspierać dziecko w powrocie do szkoły po pandemii?
  Trening funkcji słuchowo-językowych w przedszkolu i szkole
  Aktywne słuchanie muzyki w przedszkolu i szkole
  Storytelling w edukacji
  Uczenie się przez doświadczenie
  Kreatywność jutra – jak twórczo motywować dzieci
  Wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa
  Szkoła myślenia
  Budowanie świadomości emocjonalnej i odporności psychicznej uczniów
  Trening koncentracji uwagi i pamięci
  Aktywnie i kreatywnie na lekcjach i na świetlicy
  Trening czytania i poprawnego pisania w oparciu o gry
  Pedagogika przygody
  Jak sprawić, by uczniów uczynić odpowiedzialnymi za swój rozwój?
  Bezpieczna przestrzeń emocjonalna w szkole. Radzenie sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów.
  Autyzm - praca nad zachowaniami
  Relacja nauczyciel-uczeń-rodzic jako podstawa wdrażania nowoczesnych rozwiązań w edukacji
  Jak pomóc uczniowi radzić sobie z sytuacjami wywołującymi lęk?
  Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela
  Kontrakt behawioralny z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
  Emocje w edukacji
  Lekcja wychowawcza nie musi być nudna. Pomysły na zajęcia rozwijające i kształtujące kompetencje społeczne, kreatywność i samoświadomość
  Design Thinking w edukacji
  Nauczanie z sensem - organizacja procesu kształcenia sprzyjająca wzmacnianiu motywacji uczniów oraz efektywności pracy nauczyciela
  Sztuka perswazji dla nauczycieli czyli jak wpływać na uczniów i rodziców
  Poznawczo-behawioralne modele interwencji nauczyciela/pedagoga w relacji z dzieckiem
  Mindfulness czyli trening uważności dla ucznia i nauczyciela
  Jak poskromić złośnika w szkole i przedszkolu?
  Profilaktyka uzależnień dla nauczycieli
  Kreatywny nauczyciel - twórca z wyobraźnią
  Nie straszny lęk i stres. Jak pomóc dzieciom i młodzieży radzić sobie z emocjami, lękiem i stresem?
  Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
  Narzędziownia skutecznego nauczyciela czyli inspirujące pomysły i stymulowanie do rozwoju
  Pedagogika Marii Montessori – edukacja i terapia
  Dyskalkulia - diagnoza i terapia
  Depresja u dzieci i młodzieży. Zadania nauczyciela i wychowawcy
  Grywalizacja - tworzenie i wykorzystywanie gier w edukacji
  Warsztat rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów
  Dziecko z autyzmem w przedszkolu i szkole
  Wspomaganie i rozwijanie talentów oraz przedsiębiorczości w przedszkolu i szkole
  Rozwijanie zdolności poznawczych uczniów i kreatywności
  Organizacja uczenia się z wykorzystaniem tutoringu nauczycielskiego
  Terapia ręki
  Strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej
  Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami – jak zmienić walkę we współpracę
  Kara czy nagroda, a może konsekwencja i pochwała?- czyli o tym jak współpracować z uczniami
  Psychologia pozytywna w edukacji
  Techniki radzenia sobie ze złością swoją i innych oraz agresją
  Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne korzystanie z zasobów sieci.
  Wykorzystanie bajki w procesie terapii i edukacji dzieci
  Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu i szkole
  Doradztwo edukacyjno-zawodowe w przedszkolu i szkole
  Zamiast karania – jak nie karać uczniów, ale świadomie wychowywać
  Samokontrola czy samoregulacja emocji u dziecka
  Bawimy się czytaniem – zabawy sprzyjające nauce czytania
  Wybrane metody terapii i wspomagania w pedagogice specjalnej
  Psychologia dla nauczycieli – czyli co każdy nauczyciel wiedzieć powinien
  Nauczyciel – mediator czyli skuteczne metody rozwiązywania problemów w szkole
  Gry i zabawy w terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
  Aby nauka była przyjemnością – jak rozbudzić i rozwijać motywację u uczniów i wychowanków
  Rozwijanie umiejętności uczenia się uczniów
  Praca z uczniem szczególnie zdolnym. Projektowanie działań wspierających indywidualny rozwój ucznia zdolnego
  Postępowanie z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
  Dziecko z ADHD w przedszkolu i szkole
  Praca metodą projektu w przedszkolu i szkole
  Lekcja wychowawcza nie musi być nudna. Pomysły na ciekawe 45 minut.
  Terapia przez zabawę
  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej
  Terapia pedagogiczna w przedszkolu i szkole
  Budowanie pozytywnych relacji uczeń-nauczyciel i uczeń-uczeń
  Gramy i czytamy. Czytanie i zabawa
  Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga
  Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  Sposoby budowania autorytetu nauczyciela
  Metody aktywizujące w nauczaniu
  Reforma oświaty 2017 – aspekty prawne i organizacyjne
  Narzędzia i procedury ewaluacji wewnętrznej w szkole i placówce oświatowej
  Wychowanie do wartości - projektowanie działań wychowawczych szkoły
  Rozwijanie inteligencji wielorakich w przedszkolu i szkole
  Kształtowanie umiejętności wychowawczych nauczycieli niezbędnych do efektywnej współpracy z uczniami i rodzicami
  Wystąpienia publiczne i emisja głosu w zawodzie nauczyciela
  Współpraca w zespołach nauczycielskich
  Zastosowanie neuroedukacji w praktyce szkolnej
  Jak doskonalić pisanie poprzez gry i zabawy?
  Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w szkole, przedszkolu i placówce oświatowej
  Promocja szkoły i placówki oświatowej
  Bezpieczeństwo uczniów w szkole
  Ćwiczenia i zabawy usprawniające czytanie
  Asertywność w pracy nauczyciela
  Ocenianie kształtujące
  Narzędzia komunikacji interpersonalnej w codziennej pracy nauczyciela
  Jak rozwijać potencjał ucznia w przedszkolu i szkole?
  Nauczyciel wychowawcą - doskonalenie umiejętności wychowawczych
  Dokumentacja pracy nauczyciela
  Dostosowanie wymagań edukacyjnych i indywidualizacja nauczania
  Nauczyciel coachem - umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela
  Jak wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka? Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój pozytywnej samooceny.
  Przeciwdziałanie agresji u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zabawy grupowe i działania nauczyciela.
  Jak kierować rozwojem emocjonalnym dzieci w wieku przedszkolnym?
  Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę
  Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga
  Zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz wzmacniające samoocenę dla dzieci w wieku przedszkolnym
  Jak pomóc nieśmiałemu dziecku w przedszkolu?
  Doskonalenie czytania i pisania poprzez gry i zabawy
  Rozwiązywanie konfliktów w szkole
  Przemoc i agresja w szkole
  Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
  Dyscyplina w klasie
  Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole
  Motywowanie uczniów do nauki
  Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów
  Prawo dla nauczycieli
  Współpraca z rodzicami
  Radzenie sobie ze stresem
  Pisownia "ó"
  Wsparcie dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu
  Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych (IPET)
  Jak się uczyć? Czyli o tym jak osiągnąć sukces edukacyjny

  Akceptuję regulamin (dostępny z zakładce Kontakt) i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu świadczenia usług
  Rozumiem, że od edycji majowej 2023 doszło do zmiany cen za wydanie certyfikatów i od tej edycji wynoszą one odpowiednio 65 złotych za certyfikat w formie elektronicznej i 75 złotych za certyfikat w formie elektronicznej i papierowej
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie (06-400) przy ul. Wyzwolenia 6/12, dane kontaktowe przedstawiciela: Mariusz Machul e-mail info@edumach.pl moich danych osobowych wpisanych przeze mnie dobrowolnie w formularzu zapisu na kursy w celu świadczenia usług, wykonania umowy, przesyłania informacji marketingowych i handlowych. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celu świadczenia usług oraz wykonywania umowy, informowania o aktualnościach oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu świadczenia usług oraz wykonywania umowy, informowania o aktualnościach oraz 6 ust. 1 lit. f RODO – w tym zakresie prawnie uzasadnionym interesem jest marketing własnych produktów i usług. Podanie danych jest dobrowolne, masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych. Twoje dane nigdy nie będą przekazywane do innych podmiotów ani też do żadnych państw trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naszych kursach internetowych. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie skutkowało odmową dopuszczenia do udziału w kursach. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Dostępne BEZPŁATNE kursy - aby zobaczyć szczegóły należy kliknąć na dany kurs - EDYCJA WRZEŚNIOWA 2023

  Kierowanie zachowaniem podczas zajęć czyli przeciwdziałanie problemom w przedszkolu i szkole – NOWOŚĆ

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej). Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który pojawi się tutaj w najbliższym czasie!

  Praca z wykorzystaniem założeń edukacyjnych konstruktywizmu – NOWOŚĆ

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który pojawi się tutaj w najbliższym czasie!

   

  Empatia – mój uczeń uczy się dbać o relacje, pracować w zespole i rozwiązywać sytuacje konfliktowe – NOWOŚĆ

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który pojawi się tutaj w najbliższym czasie!

  Gry i zabawy integrujące klasę i budujące relacje w przedszkolu i szkole – NOWOŚĆ

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który pojawi się tutaj w najbliższym czasie!

  Alternatywne formy organizacji zajęć – IV edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który jest dostępny także TUTAJ!

  Gry i zabawy w edukacji matematycznej dzieci – IV edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który jest dostępny także TUTAJ!

  Aby praca z dzieckiem z ADHD była efektywna – IV edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który jest dostępny także TUTAJ!

  Rozwijanie zdolności twórczych u uczniów i wychowanków – IV edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który jest dostępny także TUTAJ!

  Terapia przez taniec i ruch – V edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który jest dostępny także TUTAJ!

   

  Interwencja kryzysowa w szkole – V edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który jest dostępny także TUTAJ!

   

  Jak zapobiegać samookaleczeniom i innym destrukcyjnym zachowaniom uczniów? – V edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który jest dostępny także TUTAJ!

   

  Nowy wymiar praw i obowiązków uczniów – IV edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który jest dostępny także TUTAJ!

   

  Nauczanie kooperatywne czyli uczenie się we współpracy – VI edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który jest dostępny także TUTAJ!

   

  Edukacja multisensoryczna czyli wykorzystanie zmysłów w pracy z uczniami i wychowankami – VI edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który jest dostępny także TUTAJ!

   

  Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne u dzieci i młodzieży. Jak pomóc uczniowi poradzić sobie z natrętnymi myślami i kompulsjami? – VI edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który jest dostępny także TUTAJ!

   

  Formowanie pracy wychowawczej szkoły z wykorzystaniem zasad Design Thinking – VI edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który jest dostępny także TUTAJ!

   

  Zajęcia rewalidacyjne w szkole i przedszkolu – VII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który jest dostępny także TUTAJ!

  Rodzice są partnerami szkoły. Jak zachęcić ich do współdziałania w procesie wychowania młodego człowieka – VII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który jest dostępny także TUTAJ!

  Nowatorskie metody nauczania – w obliczu wyzwań i zagrożeń – VII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który jest dostępny także TUTAJ!

  Jak wygrać z własnym lenistwem czyli o praktyce odkrywania swoich potrzeb i możliwości działania w oparciu o 7 nawyków skutecznego działania Stephena R. Coveya – VII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który jest dostępny także TUTAJ!

  Nauczycielska Akademia Społecznej Atrakcyjności – X edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Aby zapalać innych, sam muszę płonąć – o motywowaniu siebie i ucznia – X edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Praca z dzieckiem dyslektycznym – X edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Wykorzystanie gier w budowaniu kreatywności u uczniów – X edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Akademia Prawa Oświatowego dla Nauczycieli – XII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Akademia Prawa Oświatowego dla Dyrektorów – XII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Trening zdolności poznawczych – XII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Szkoła relacji i współpracy – XII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Organizacja szkoły według Elona Muska – XIII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Trening funkcji słuchowo-językowych w przedszkolu i szkole – XIII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Jak wspierać dziecko w powrocie do szkoły po pandemii? – XIII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Aktywne słuchanie muzyki w przedszkolu i szkole – XIII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Storytelling w edukacji – XIV edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Uczenie się przez doświadczenie – XIV edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Kreatywność jutra – jak twórczo motywować dzieci – XIV edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa – XIV edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Szkoła myślenia – XVI edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Budowanie świadomości emocjonalnej i odporności psychicznej uczniów – XVI edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Trening koncentracji uwagi i pamięci – XVI edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Aktywnie i kreatywnie na lekcjach i na świetlicy – XVI edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Trening czytania i poprawnego pisania w oparciu o gry – XVII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Pedagogika przygody – XVII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Jak sprawić, by uczniów uczynić odpowiedzialnymi za swój rozwój? – XVII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Bezpieczna przestrzeń emocjonalna w szkole. Radzenie sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów. – XVII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Autyzm – praca nad zachowaniami – XVIII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Jak pomóc uczniowi radzić sobie z sytuacjami wywołującymi lęk? – XVIII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela – XVIII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Relacja nauczyciel-uczeń-rodzic jako podstawa wdrażania nowoczesnych rozwiązań w edukacji – XVIII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Kontrakt behawioralny z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze – XIX edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

  Emocje w edukacji – XIX edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

  Design Thinking w edukacji – XIX edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

  Lekcja wychowawcza nie musi być nudna. Pomysły na zajęcia rozwijające i kształtujące kompetencje społeczne, kreatywność i samoświadomość – XIX edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Nauczanie z sensem – organizacja procesu kształcenia sprzyjająca wzmacnianiu motywacji uczniów oraz efektywności pracy nauczyciela – XX edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Sztuka perswazji dla nauczycieli czyli jak wpływać na uczniów i rodziców – XX edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Poznawczo-behawioralne modele interwencji nauczyciela/pedagoga w relacji z dzieckiem – XX edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie (w edycjach przyspieszonych w tydzień). Łącznie więc obejmuje 10 tygodni (5 tygodni w edycji przyspieszonej).

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Mindfulness czyli trening uważności dla ucznia i nauczyciela – XXII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Jak poskromić złośnika w szkole i przedszkolu? – XXII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Profilaktyka uzależnień dla nauczycieli – XXII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Kreatywny nauczyciel – twórca z wyobraźnią – XXII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Nie straszny lęk i stres. Jak pomóc dzieciom i młodzieży radzić sobie z emocjami, lękiem i stresem? – XXIV edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który jest dostępny także TUTAJ!

  Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – XXIV edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który jest dostępny także TUTAJ!

  Narzędziownia skutecznego nauczyciela czyli inspirujące pomysły i stymulowanie do rozwoju – XXIV edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Pedagogika Marii Montessori – edukacja i terapia – XXIV edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie, który znajdą Państwo tutaj!

  Dyskalkulia – diagnoza i terapia – XXX edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

   

  Grywalizacja – tworzenie i wykorzystywanie gier w edukacji – XXX edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

   

  Depresja u dzieci i młodzieży. Zadania nauczyciela i wychowawcy – XXX edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

   

  Warsztat rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów – XXIV edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

   

  Dziecko z autyzmem w przedszkolu i szkole – XXVI edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

   

  Wspomaganie i rozwijanie talentów oraz przedsiębiorczości w przedszkolu i szkole – XXV edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

   

  Organizacja uczenia się z wykorzystaniem tutoringu nauczycielskiego – XXVI edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

   

  Rozwijanie zdolności poznawczych uczniów i kreatywności – XXV edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

   

  Terapia ręki – XXVIII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

   

  Strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej – XXVIII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

   

  Kara czy nagroda, a może konsekwencja i pochwała?- czyli o tym jak współpracować z uczniami – XXVIII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

   

  Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami – jak zmienić walkę we współpracę – XXVIII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

   

  Psychologia pozytywna w edukacji – XXIX edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł co 2 tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

  Wykorzystanie bajki w procesie terapii i edukacji dzieci – XXIX edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

  Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne korzystanie z zasobów sieci. – XXIX edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

  Techniki radzenia sobie ze złością swoją i innych oraz agresją – XXIX edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

  Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu i szkole – XXX edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

  Zamiast karania – jak nie karać uczniów, ale świadomie wychowywać – XXX edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

  Doradztwo edukacyjno-zawodowe w przedszkolu i szkole – XXX edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

  Samokontrola czy samoregulacja emocji u dziecka – XXX edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie.

  Bawimy się czytaniem – zabawy sprzyjające nauce czytania – XXXI edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

  Psychologia dla nauczycieli – czyli co każdy nauczyciel wiedzieć powinien – XXXI edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

  Wybrane metody terapii i wspomagania w pedagogice specjalnej – XXXI edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

  Nauczyciel – mediator czyli skuteczne metody rozwiązywania problemów w szkole – XXXI edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

  Gry i zabawy w terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania – XXXIII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

  Praca z uczniem szczególnie zdolnym. Projektowanie działań wspierających indywidualny rozwój ucznia zdolnego – XXXIII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

  Aby nauka była przyjemnością – jak rozbudzić i rozwijać motywację u uczniów i wychowanków – XXXIII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

  Rozwijanie umiejętności uczenia się uczniów – XXXIII edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

  Postępowanie z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze – XXXIV edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

  Dziecko z ADHD w przedszkolu i szkole – XXXIV edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

  Praca metodą projektu w przedszkolu i szkole – XXXIV edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

  Ciekawe 45 minut. Lekcja wychowawcza nie musi być nudna. – XXXIV edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

  Terapia przez zabawę – XXXV edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej – XXXV edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

  Terapia pedagogiczna w przedszkolu i szkole – XXXV edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

  Budowanie pozytywnych relacji uczeń-nauczyciel i uczeń-uczeń – XL edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

  Czytamy i gramy. Czytanie i zabawa – XXXVI edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

  Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – XXXVI edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

  Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga – XXXVI edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

  Sposoby budowania autorytetu nauczyciela – XXXVI edycja

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

  Metody aktywizujące w nauczaniu – XXXVI edycja

  Przedmiotem kursu jest zapoznanie uczestników z metodami aktywizującymi i ich zastosowaniem w nauczaniu.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

  Reforma oświaty 2017 – aspekty prawne i organizacyjne – XXXVI edycja

  Przedmiotem kursu jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi elementami reformy oświaty 2017 r., uwzględniając wszystkie aspekty prawne i organizacyjne, wynikające z konieczności dostosowania się do nowych przepisów.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu.

  Narzędzia i procedury ewaluacji wewnętrznej w szkole i placówce oświatowej – XXXVIII edycja

  Przedmiotem kursu jest zapoznanie uczestników z procedurami i narzędziami prowadzenia ewaluacji wewnętrznej w szkole i placówce oświatowej.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu, który jest dostępny poniżej!

  Wychowanie do wartości – projektowanie działań wychowawczych szkoły – XXXVI edycja

  Przedmiotem kursu jest zaprezentowanie modelu projektowania działań wychowawczych szkoły zmierzających od diagnozy potrzeb w tym zakresie, poprzez doprecyzowanie priorytetów i  oczekiwanego kontekstu wychowawczego do zaplanowania działań formacyjnych uwzględniających przyjęty w szkole system wartości.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu, który jest dostępny poniżej!

  Rozwijanie inteligencji wielorakich w przedszkolu i szkole – XXXIX edycja

  Przedmiotem kursu jest zapoznanie uczestników ze sposobami rozwijania inteligencji wielorakich w przedszkolu i szkole.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie kursu!

  Kształtowanie umiejętności wychowawczych nauczycieli niezbędnych do efektywnej współpracy z uczniami i rodzicami – XXXIX edycja

  Przedmiotem kursu jest kształtowanie umiejętności wychowawczych nauczycieli.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie kursu!

  Wystąpienia publiczne i emisja głosu w zawodzie nauczyciela – XXXIX edycja

  Przedmiotem kursu jest zapoznanie uczestników ze sztuką wystąpień publicznych, prowadzeniem zebrań i emisją głosu w zawodzie nauczyciela.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie kursu!

  Współpraca w zespołach nauczycielskich – XXXIX edycja

  Przedmiotem kursu jest zapoznanie uczestników z metodami współpracy nauczycieli w zespołach.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie kursu!

  Jak doskonalić pisanie poprzez gry i zabawy? – XL edycja

  Przedmiotem kursu jest poznanie sposobów sprzyjających doskonaleniu umiejętności pisania, m. in. poprzez gry i zabawy oraz różnorodne ćwiczenia.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie oraz poniżej!

   

  Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w szkole, przedszkolu i placówce oświatowej – XL edycja

  Przedmiotem kursu jest podniesienie umiejętności rozwijania zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie oraz poniżej!

   

  Zastosowanie neuroedukacji w praktyce szkolnej – XL edycja

  Przedmiotem kursu jest poznanie wiedzy z zakresu neuronauk potwierdzającej stałe i pożądane praktyki nauczycieli wykorzystywane podczas pracy z uczniami, ale też wskazującej nowe rozwiązania wynikające z odkryć dotyczących pracy mózgu, działania mechanizmów lustrzanych, teorii pamięci i szeroko pojętego zastosowania neurobiologii w dydaktyce.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie kursu!

  Promocja szkoły i placówki oświatowej – XL edycja

  Przedmiotem kursu jest zapoznanie uczestników z możliwościami i narzędziami promocji szkoły.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie oraz poniżej!

   

  Ocenianie kształtujące – XLI edycja

  Przedmiotem kursu jest poznanie możliwości oraz pokazanie praktycznego zastosowania w codziennej pracy nauczycielskiej wybranych procedur Oceniania Kształtującego.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie.

  Ćwiczenia i zabawy usprawniające czytanie – XLI edycja

  Przedmiotem kursu jest poznanie sposobów sprzyjających doskonaleniu umiejętności czytania, m. in. poprzez gry i zabawy oraz różnorodne ćwiczenia, w tym z wykorzystaniem technik komputerowych.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie.

  Asertywność w pracy nauczyciela – XLI edycja

  Przedmiotem kursu rozszerzenie umiejętności nauczycieli.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie.

   

  Bezpieczeństwo uczniów w szkole – XLI edycja

  Przedmiotem kursu jest przedstawienie zasad bezpieczeństwa dotyczących uczniów w szkole.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie.

  Nauczyciel wychowawcą – doskonalenie umiejętności wychowawczych – XLII edycja

  Przedmiotem kursu jest doskonalenie umiejętności wychowawczych.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

  Narzędzia komunikacji interpersonalnej w codziennej pracy nauczyciela – XLII edycja

  Przedmiotem kursu jest przedstawienie nowoczesnych narzędzi komunikacji interpersonalnej w codziennej pracy nauczyciela.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

  Jak rozwijać potencjał ucznia w przedszkolu i szkole? – XLII edycja

  Przedmiotem kursu jest poznanie sposobów rozwijania potencjału ucznia w przedszkolu i szkole.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w sylabusie kursu!

  Dokumentacja pracy nauczyciela – XLII edycja

  Przedmiotem kursu jest zapoznanie uczestników ze sposobem dokumentowania pracy nauczyciela.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

  Dostosowanie wymagań edukacyjnych i indywidualizacja nauczania. – XLIV edycja

  Przedmiotem kursu jest doskonalenie umiejętności dostosowywania wymagań oraz indywidualizowania nauczania.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

  Nauczyciel coachem – umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela – XLIII edycja

  Przedmiotem kursu jest kształcenie umiejętności coachingowych nauczycieli.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

  Jak wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka? Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój pozytywnej samooceny. – XLIII edycja

  Przedmiotem kursu jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności w zakresie rozwoju osobowości dziecka w wieku 2,5 – 5 lat, a w szczególności poczucia własnej wartości.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

  Jak kierować rozwojem emocjonalnym dzieci w wieku przedszkolnym? – XLIII edycja

  Przedmiotem kursu jest przygotowanie nauczycieli przedszkoli do kierowania rozwojem emocjonalnym dzieci.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

  Przeciwdziałanie agresji u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zabawy grupowe i działania nauczyciela. – XLIII edycja

  Przedmiotem kursu jest poznanie roli nauczyciela w przeciwdziałaniu zachowaniom agresywnym wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Szczególną uwagę poświęcimy sposobom pracy nauczyciela, które mogą kształtować w dziecku umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami, dzięki czemu będzie je wyrażał w sposób akceptowany społecznie.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

  Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę – XLII edycja

  Przedmiotem kursu jest poznanie wybranych technik terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz pokazanie, że mogą one być nie tylko skuteczne ale i przyjazne dziecku.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

  Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga – XLII edycja

  Przedmiotem kursu jest poznanie metody bajkoterapii, która poprzez dostarczenie dziecku zastępczego doświadczenia służy wypracowaniu przez niego efektywnych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie, sprzyjając redukcji negatywnego napięcia emocjonalnego.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

  Zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz wzmacniające samoocenę dla dzieci w wieku przedszkolnym – XLII edycja

  Przedmiotem kursu jest poznanie roli nauczyciela w rozwoju umiejętności społecznych dziecka, takich jak: zdolność do współpracy i odczuwanie empatii w relacjach społecznych, ale też wpływu, jaki mają osoby znaczące na kształtowanie się samooceny dziecka.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

  Jak pomóc nieśmiałemu dziecku w przedszkolu? – XLII edycja

  Przedmiotem kursu jest zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat pracy z nieśmiałym dzieckiem, umiejętność diagnozowania i rozróżniania nieśmiałości od innych zachowań oraz poznanie metod i sposobów, dzięki którym można pomóc dziecku z nieśmiałością.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

  Doskonalenie czytania i pisania poprzez gry i zabawy – XLIII edycja

  Przedmiotem kursu jest doskonalenie umiejętności nauki czytania i pisania poprzez gry i zabawy.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdują się w Sylabusie.

  Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną – XLIII edycja

  Przedmiotem kursu jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdują się w Sylabusie.

  Rozwiązywanie konfliktów w szkole – XLIII edycja

  Przedmiotem kursu jest doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów w szkole.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

  Przemoc i agresja w szkole – XLIII edycja

  Przedmiotem kursu jest doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przemocy i agresji w szkole.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w Sylabusie

  Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole – XLV edycja

  Przedmiotem kursu jest doskonalenie umiejętności diagnozowania w przedszkolu i szkole.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdują się w Sylabusie.

   

  Dyscyplina w klasie – XLV edycja

  Przedmiotem kursu jest doskonalenie umiejętności dyscyplinowania uczniów w klasie.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdują się w Sylabusie.

  Radzenie sobie z trudnym zachowaniem uczniów – XLVI edycja

  Przedmiotem kursu jest poznanie przyczyn trudnych zachowań oraz wybranych metod i sposobów radzenia sobie z  trudnym zachowaniem.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdują się w Sylabusie.

  Motywowanie uczniów do nauki – XLVI edycja

  Przedmiotem kursu jest doskonalenie umiejętności motywowania uczniów do pracy,  kurs służy poszerzeniu repertuaru stosowanych metod w pracy z uczniami.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdują się w Sylabusie.

  Prawo dla nauczycieli – XLV edycja

  Przedmiotem kursu jest poznanie uprawnień i obowiązków nauczycieli w toku swojej pracy w szkole, jak również w stosunkach z rodzicami i szkołą.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdują się w Sylabusie.

  Współpraca z rodzicami – XLV edycja

  Przedmiotem kursu jest doskonalenie umiejętności komunikowania się i nawiązywania współpracy z rodzicami, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w kontaktach z rodzicami uczniów.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdują się w Sylabusie.

  Pisownia „ó” – XLV edycja

  Przedmiotem kursu jest poznanie zasad pisowni „ó”. Kurs przygotowuje do nauki poprawnej pisowni „ó”. Jednocześnie pozwala na samodzielne doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni „ó”.

  Kurs składa się z 11 modułów realizowanych przez internet w rytmie dwa moduły dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 12 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdują się w Sylabusie  poniżej.

  Radzenie sobie ze stresem – XLVIII edycja

  Przedmiotem kursu jest doskonalenie umiejętności radzenia sobie we współczesnym świecie pełnym pośpiechu, nadmiernych oczekiwań, stresu.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdują się w Sylabusie  poniżej.

  Jak się uczyć? czyli o tym co zrobić, by osiągnąć sukces edukacyjny – LI edycja

  Przedmiotem kursu jest poznanie metod, sposobów i technik służących efektywnej nauce.

  Kurs składa się z 5 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 10 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdują się w Sylabusie.

  Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych (IPE-T) – LI edycja

  Kurs pozwala poznać sposoby budowania indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych (IPET).

  Kurs składa się z 6 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 12 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdują się w Sylabusie.

  Wsparcie dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu – LII edycja

  Przedmiotem kursu jest doskonalenie umiejętności pracy z uczniami przejawiającymi trudności w czytaniu i pisaniu, w tym ze specyficznymi trudnościami w nauce. Kurs pozwala poszerzyć i uporządkować wiedzę związaną z udzielaniem pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom w trudnościami w nauce czytania i pisania. Uczy praktycznych umiejętności przydatnych w pracy z dziećmi z trudnościami w nauce.

  Kurs składa się z 7 modułów realizowanych przez internet w rytmie jeden moduł dwa tygodnie. Łącznie więc obejmuje 14 tygodni.

  Szczegóły dotyczące kursu znajdują się w Sylabusie.