Warsztaty

Poniżej przedstawiono jedynie część naszej oferty, jeżeli interesują Cię inne tematy skontaktuj się z nami na info@edumach.pl

Warsztat ,,Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów”- 6h (dla nauczycieli)

 

 • Przyczyny leżące u podłoża trudnych zachowań.
 • Czynniki warunkujące dobrą współpracę.
 • Metody ułatwiające porozumiewanie się oraz konstruktywne rozwiązywanie konfliktów pojawiających się w trakcie współpracy.
 • Analiza przypadków i opracowanie projektów współpracy.

 

Warsztat ,,Jak motywować uczniów do nauki szkolnej?” – 4h

 • Istota motywacji oraz czynniki warunkujące rozwój procesów motywujących.
 • Metody rozwijające motywację.
 • Dobór sposobów pracy do etapu rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka oraz potrzeb edukacyjnych.

Warsztat ,,Prawidłowości rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży oraz dobór adekwatnych do potrzeb rozwojowych metod oddziaływań wychowawczych”- 4h

 • rozwój dzieci w określonym (wskazanym przez zamawiającego szkolenie) okresie, w tym zachowania właściwe dla danego etapu rozwojowego
 • dobór metod wychowawczych odpowiednich dla dzieci w określonym wieku

Warsztat ,,Zrozumieć dziecko nadpobudliwe psychoruchowo”- 8h

 • Nadpobudliwość psychoruchowa – definicje i symptomy , a inne problemy rozwojowe dzieci.
 • Metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym.
 • Współpraca nauczyciela z rodzicami ucznia nadpobudliwego.

Warsztat ,,Zaburzenia zachowania czy niedostosowanie społeczne?”- 8h

 • Jak rozpoznawać?
 • Jak projektować działania socjoterapeutyczne?
 • Jak opracowywać programy oddziaływań resocjalizacyjnych?

Warsztat ,,Projektowanie działań wychowawczych z grupą”- 6h

 • Fazy rozwoju grupy.
 • Role grupowe.
 • Diagnoza potrzeb wychowawczych.
 • Projektowanie działań.

Warsztat ,,Rozwiązywanie konfliktów”- 6h

 • Istota konfliktu.
 • Sposoby prowadzenia konfliktu oraz efekty zastosowanych strategii.
 • Negocjacje nastawione na współpracę.
 • Mediacje rówieśnicze.

Warsztat ,,Skuteczne porozumiewanie się”- 5h

 • Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej.
 • Narzędzie aktywnego słuchania.
 • Sposób asertywnego radzenia sobie z ,,barierami komunikacyjnymi”.

Warsztat ,,Przeciw działanie zjawisku przemocy w szkole” – 6h

 • Diagnoza zjawiska.
 • Najczęściej występujące przyczyny agresywnych zachowań ucznia.
 • Sposoby przeciwdziałania przemocy.
 • Praca z: ofiarą , sprawcą i świadkiem przemocy.

„Uczeń z nadpobudliwością psychoruchową” – szkoleniowa rada pedagogiczna, 4 h

 • Terminologia i przyczyny nadpobudliwości psychoruchowej.
 • Potencjalna droga ucznia dotkniętego ADHD
 • Specyfika funkcjonowania uczniów związana z podtypami nadpobudliwości.
 • Uczucia i wewnętrzne przeżycia ucznia z ADHD.
 • Najważniejsze zasady indywidualnej pracy z dzieckiem nadpobudliwym
  w szkole.
 • Wsparcie dziecka nadpobudliwego w jego życiowej aktywności związanej z odkrywaniem różnych ról społecznych, takich jak rola ucznia, kolegi.
 • Rodzaje terapii dzieci z ADHD.
 • Wskazówki do pracy indywidualnej z dzieckiem nadpobudliwym, niezależnie od jego wieku.
 • Codzienne życie z dzieckiem nadpobudliwym.
 • Praca z zachowaniami niepożądanymi i wzmacnianie samooceny.
 • Kwestionariusz ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej według ICD-10 i DSM-IV-TR

„Autyzm i zespół Aspergera, kryteria diagnostyczne i sposoby postępowania” – szkoleniowa rada pedagogiczna, 4h

 • Kryteria diagnostyczne autyzmu i Zespołu Aspergera według ICD-10 Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób.
 • Zespół Aspergera a autyzm – diagnoza różnicowa.
 • Podstawowe przejawy zaburzeń autystycznych.
 • Podstawowe zasady pracy z dzieckiem autystycznym

„ZARZĄDZANIE CZASEM jako skuteczna metoda przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu” warsztaty, 4h

1) Analiza czasu

 • Na co zużywamy nasz czas?
 • Diagnozowanie tzw. złodziei czasu.
 • Sposoby radzenia sobie z największymi złodziejami czasu.

2) Proces wytyczania celów i priorytetów

 • Definiowanie celów.
 • Na co należy zwracać uwagę przy formułowaniu swoich celów.
 • Kontrola i weryfikacja celów.
 • Wyznaczanie celów krótkoterminowych i perspektywicznych.

3) Zasady zarządzania priorytetami

 • Techniki ustalania ważności zadań.
 • Reguła Pareto, metoda Eisenhowera.
 • Metoda planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć.

4) Korzyści wynikające z lepszego zarządzania czasem.

5) Wskazówki do pracy z uczniami w warsztacie „ Zarządzanie czasem”.

Diagnoza wstępna umiejętności i zdolności uczniów – warsztaty, 4 h

 • Obserwacja jako pomocne narzędzie w prawidłowym rozpoznawaniu i wyławianiu uczniów zdolnych.
 • Pozycja socjometryczna ucznia zdolnego w klasie.
 • Kwestionariusze wielorakiej inteligencji.
 • Charakterystyka zachowań ucznia uznanego za uzdolnionego – narzędzia do diagnozowania przez nauczyciela.
 • Testy sprawdzające kreatywność intelektualną uczniów.

Mnemotechniki w pracy z uczniami – warsztaty – 2 x 7 h

 • Organizacja pracy podczas uczenia się.
 • Prawa funkcjonowania pamięci.
 • Główne zasady stosowania mnemotechnik.
 • Ćwiczenia aktywizujące pracę mózgu.
 • Poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania mózgu.
 • Szybkie techniki relaksacyjne.
 • Poznanie wybranych mnemotechnik: łańcuszkowa metoda skojarzeń, „rzymski pokój”, metoda haków, mapy myśli.

Jak profesjonalnie pomagać? – czyli zasady skutecznej komunikacji – warsztaty 8 h

 • Główne zasady komunikacji interpersonalnej.
 • Rola temperamentu i osobowości w komunikacji interpersonalnej. Charakterystyka obszarów temperamentu.
 • Strategie obsługi klienta o różnym temperamencie.
 • Typy osobowości a techniki obsługi klienta.
 • Wpływ samowyobrażeń na nasze zachowanie.
 • Ujawnianie „Ja” w komunikacji.
 • Rola spostrzegania w komunikacji i moc pierwszego wrażenia.
 • Pozytywna komunikacja (rola „wewnętrznego krytyka” w komunikacji, pozytywny lub negatywny ładunek emocjonalny wypowiadanych słów, dostrzeganie pozytywnych cech w drugim człowieku)
 • Rozmowa z klientem.
 • Rola aktywnego słuchania w komunikacji.
 • Typy przekazów niewerbalnych i ich psychologiczne znaczenie.
 • Bariery w komunikacji interpersonalnej.
 • Magiczne słowa przynoszące nam sukces w kontakcie z klientem.

Praca z osobami zagrożonymi samobójstwem – warsztaty 5 h

 • portret psychologiczny osoby zagrożonej samobójstwem,
 • sposoby oceny zagrożeń,
 • syndrom presuicydalny i czynniki podwyższonego ryzyka,
 • podejścia terapeutyczne użyteczne w pracy z osobami zagrożonymi,
 • podstawowe zasady pracy interwencyjnej z klientem suicydalnym,
 • profilaktyka suicydalna.