Oferta specjalna

Szkolenie: Praktyczne aspekty organizacji pomocy

psychologiczno- pedagogicznej w szkole/przedszkolu

Szczegółowy program szkolenia

Czas trwania: 6 h

Cele kształcenia:

Opanowanie przez nauczycieli podstawowych wiadomości i umiejętności niezbędnych do udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole/ przedszkolu i placówce oraz umożliwiających konstruowanie w oparciu o dokonane diagnozy indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych

Wykaz nabytych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • Zna przepisy regulujące kwestie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole/ przedszkolu/ placówce
 • Wie, jak wyglądać powinna praca zespołów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • Potrafi dokonać diagnozy dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie szkoły/ przedszkola
 • Umie opracowywać indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne
 • Zna zasady pracy, sposoby dostosowania wymagań i otoczenia dla dzieci z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności

Treści kształcenia:

Moduł 1: Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole/ przedszkolu:

 1. Przepisy prawa oświatowego regulujące kwestie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole/ przedszkolu/ placówce
 2. Zasady działania zespołów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych w szkole/ przedszkolu
 3. Formy i sposoby udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole

Moduł 2: Rozpoznawanie uczniów ze specjalnymi potrzebami w szkole/przedszkolu

 1. Metody diagnozowania dzieci na terenie przedszkola/ szkoły
 2. Analiza opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej jako źródło informacji o dziecku i podstawa do planowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 3. Tworzenie arkuszy obserwacji do diagnozowania potrzeb i problemów dziecka, w tym diagnozowania dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, z ADHD, chorobą przewlekłą oraz szczególnie uzdolnionych.
 4. Arkusze wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego. Wskazówki do prowadzenia wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dzieci z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności (niesłyszący, słabo słyszący, niewidomy, słabo widzący, niepełnosprawność ruchowa, autyzm, upośledzenie umysłowe)

Moduł 3: Opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych

 1. Zasady pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 2. Formułowanie celów edukacyjno- terapeutycznych
 3. Tworzenie i realizacja IPET-ów dla dzieci z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności
 4. Praca z dzieckiem niepełnosprawnym w szkole- ocenianie, dostosowanie wymagań i otoczenia do potrzeb dziecka niepełnosprawnego.
 5. Ewaluacja programów i ich modyfikowanie.

Opis form, metod i środków dydaktycznych:

 • Mini- wykłady
 • Praca w grupach
 • Analiza dokumentów
 • Wymiana doświadczeń na forum grupy
 • Prezentacja multimedialna
 • Ćwiczenia

Materiały dla uczestników szkolenia:

 • Przykładowy arkusz obserwacji
 • Ramowy Indywidualnych Program Edukacyjno- Terapeutyczny
 • Szczegółowe wskazówki do pracy z dzieckiem:

– ze specyficznymi trudnościami w nauce

– ADHD

– chorobą przewlekłą

– upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

– upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym

– niedosłuchem

– niedowidzeniem

-autyzmem

-niepełnosprawnością ruchową.

Szkolenie prowadzi:

Wiesława Machul– pedagog, terapeuta pedagogiczny z uprawnieniami do prowadzenia obserwacji klinicznej oraz diagnozy i terapii uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania, wykładowca wyższych uczelni, prowadzi zajęcia na kursach kwalifikacyjnych, lider zmian w oświacie, osoba kompetentna do prowadzenia szkoleń
w obszarze szeroko rozumianej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Na co dzień związana z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, wieloletni dyrektor poradni. Autorka kilku serii zeszytów ćwiczeń dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.