Szkolenia

Poniżej przedstawiono jedynie część naszej oferty, jeżeli interesują Cię inne tematy skontaktuj się z nami na info@edumach.pl

DIAGNOZA I WSPARCIE W SYTUACJI WYPALENIA ZAWODOWEGO

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Diagnozuje swoją aktualną sytuację zawodową w zakresie motywacji do pracy (sprawdza, w jakim punkcie pracy zawodowej się znajduje, co mu w tej pracy pomaga, co przeszkadza, czego brakuje)
 • Sprawdza swoje potrzeby w zakresie motywacji do pracy (nazywa, co go motywuje, co demotywuje)
 • Nazywa potencjalne i już doświadczane przyczyny i przejawy wypalenia zawodowego
 • Rozpoznaje własne preferencje co do metod i sposobów pracy, które mogą przełamać rutynę zawodową
 • Zna zasady udzielania wsparcia w grupie zawodowej
 • Wypracowuje sposoby i strategie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu (np. przygotowuje plan rozwoju osobistego)

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest rozpoznanie i nazwanie przyczyn wypalenia zawodowego wśród uczestników, sprawdzenie (indywidualnie) poziomu motywacji uczestników do pracy
i wypracowanie skutecznych sposobów zapobiegania wypaleniu zawodowemu poprzez pogłębianie samoświadomości. Celem dodatkowym jest wzmocnienie uczestników w ich roli zawodowej poprzez udzielenie im wsparcia.

CZAS TRWANIA 20 godzin

DOBRY KONTAKT NAWET Z „TRUDNYM UCZNIEM” JEST MOŻLIWY

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, pedagogów, wychowawców

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Rozpoznaje, co dla niego znaczy dobry kontakt, jakie zachowania pozwalają w takim kontakcie pozostać, a jakie stanowią przeszkodę
 • Pogłębia umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej
  z elementami wsparcia i asertywności
 • Sprawdza, jakie zachowania ucznia postrzega jako trudne
 • Rozpoznaje, co sprzyja a co przeszkadza w dobrym kontakcie z „trudnym uczniem”
 • Ćwiczy umiejętności komunikacyjne sprzyjające pozostaniu w dobrym kontakcie

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest rozpoznanie specyfiki dobrego kontaktu z „trudnym” uczniem i wypracowanie skutecznych narzędzi służących osiąganiu założonych efektów wychowawczych.

CZAS TRWANIA 20 godzin

PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników socjalnych, lekarzy, pielęgniarek

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Poznaje mechanizmy powstawania wypalenia zawodowego
 • Rozpoznaje siebie w pracy (jakim jestem człowiekiem, takim jestem nauczycielem, lekarzem itd., co robię z emocjami w pracy)
 • Pogłębia wiedzę z zakresu symptomów i przejawów napięcia
 • Diagnozuje i sprawdza swoje typowe reakcje związane z pojawieniem się napięcia
 • Poznaje i wypracowuje sposoby radzenia sobie z napięciem
 • Uczy się odróżniać wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania wypalenia zawodowego
 • Rozpoznaje własne zasoby i potencjały, które pozwalają chronić się przed wypaleniem zawodowym
 • Poznaje, wypracowuje i ćwiczy strategie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich cele to poznanie przez przedstawicieli zawodów najbardziej narażonych na wypalenie zawodowe, których praca polega na sprawowaniu opieki nad innymi (profesjonalnych „pomagaczy”) mechanizmów powstawania wypalenia zawodowego; rozpoznanie własnych reakcji i zachowań związanych z pojawieniem się napięcia i wypracowanie skutecznych strategii przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, opartych na zdobytej wiedzy i doświadczeniu.

CZAS TRWANIA 20 godzin

MÓJ WPŁYW NA UCZNIA/WYCHOWANKA, TO MÓJ WPŁYW NA SIEBIE. GRANICE ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRACY WYCHOWAWCZEJ

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Rozpoznaje własne przekonania co do swojego wpływu na uczniów/wychowanków
 • Definiuje swoje rozumienie odpowiedzialności w pracy z uczniami/wychowankami
 • Sprawdza, jak jego rozumienie wpływu na uczniów/wychowanków ma się do rzeczywistości (w grupie warsztatowej)
 • Ma szansę urealnić swoje przekonania poprzez koncentrację na własnych zachowaniach wobec ucznia/wychowanka i wywołanych przez nie efektach wychowawczych
 • Ćwiczy różne rodzaje komunikatów (np. opiekuńczego, strukturalizującego)
 • Obserwuje ich wpływ na zachowania osoby, do której są kierowane
 • Doświadcza, jakie te komunikaty wywołują emocje i zachowania poprzez wchodzenie w role

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest urealnienie tego, za co uczestnik jest odpowiedzialny w pracy z uczniami/wychowankami i na co faktycznie ma wpływ poprzez rozpoznanie przez niego własnych przekonań na ten temat oraz zweryfikowanie ich w grupie ćwiczeniowej. Temu samemu celowi służy przekierowanie uwagi z zachowań ucznia/wychowanka na zachowania własne. Celem dodatkowym jest poprawienie komfortu pracy uczestników poprzez redukcję napięcia i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych.

CZAS TRWANIA 20 godzin

JAK SKUTECZNIE I EFEKTYWNIE ROZMAWIAĆ Z RODZICAMI UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Definiuje własne rozumienie efektywnej komunikacji
 • Poznaje techniki i narzędzia służące efektywnej komunikacji
 • Sprawdza skuteczność dotychczas stosowanych sposobów porozumiewania się
 • Wypracowuje i ćwiczy nowe strategie porozumiewania się z rodzicami uczniów/wychowanków
 • Sprawdza efektywność wypracowanych narzędzi w sytuacjach postrzeganych jako trudne w kontakcie z rodzicami uczniów/wychowanków

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest pogłębienie umiejętności komunikacyjnych uczestników poprzez sprawdzenie skuteczności różnych sposobów porozumiewania się, wypracowanie efektywnych strategii komunikacyjnych i przećwiczenie ich w sytuacjach postrzeganych jako trudne w kontakcie z rodzicami uczniów/wychowanków.

CZAS TRWANIA 20 godzin

UDANE SPOTKANIE Z RODZICAMI

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Definiuje co dla niego znaczy „udane spotkanie” z rodzicami uczniów/wychowanków
 • Rozpoznaje, co powoduje, że uważa spotkanie za udane, a jakie, że uważa je za nieudane (rozdziela czynniki wewnętrzne i zewnętrzne)
 • Uczy się, jak prowadzić spotkanie w sposób celowy i zamierzony (dobiera zadania do celów)
 • Sprawdza, jak reaguje na sytuację ekspozycji, wystąpienia publicznego
 • Poznaje i wypracowuje sposoby redukcji napięcia związanego z wystąpieniem publicznym
 • Ćwiczy umiejętności komunikacyjne z elementami asertywności i autoprezentacji
 • Przygotowuje plan spotkania z rodzicami

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest rozpoznanie przez uczestników własnych mocnych stron i trudnych sytuacji związanych z wystąpieniem publicznym i wypracowanie przez nich efektywnej strategii prowadzenia spotkania z rodzicami, z uwzględnieniem celowości spotkania, jasnego stawiania granic i reguł autoprezentacji.

CZAS TRWANIA 20 godzin

RADZENIE SOBIE W KONFLIKTOWYCH SYTUCJACH Z UCZNIEM

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, wychowawców, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników socjalnych

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Rozpoznaje i nazywa sytuacje konfliktowe (zachowania, postawy, stereotypy)
 • Poznaje psychologiczne źródła i rodzaje konfliktów
 • Poznaje style reakcji na konflikt
 • Poznaje fazy konfliktu i uczy się je rozpoznawać
 • Rozpoznaje własne sposoby reagowania i zachowania w sytuacji konfliktowej
 • Sprawdza, na ile dotychczasowe strategie działania w sytuacji konfliktu przynoszą zamierzony skutek
 • Poznaje i ćwiczy techniki rozwiązywania konfliktów
 • Poznaje i ćwiczy metodę negocjacji nastawionych na kompromis

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest rozpoznanie przez uczestników dotychczasowych strategii radzenia sobie w konfliktowych sytuacjach z uczniem/wychowankiem i wypracowanie nowych sposobów reagowania

CZAS TRWANIA 20 godzin

RADZENIE SOBIE W KONFLIKTOWYCH SYTUACJACH Z RODZICEM UCZNIA/WYCHOWANKA

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, wychowawców, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników socjalnych

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Rozpoznaje i nazywa sytuacje konfliktowe (zachowania, postawy, stereotypy)
 • Poznaje psychologiczne źródła i rodzaje konfliktów
 • Poznaje style reakcji na konflikt
 • Poznaje fazy konfliktu i uczy się je rozpoznawać
 • Rozpoznaje własne sposoby reagowania i zachowania w sytuacji konfliktowej
 • Sprawdza, na ile dotychczasowe strategie działania w sytuacji konfliktu przynoszą zamierzony skutek
 • Wypracowuje i ćwiczy nowe techniki rozwiązywania konfliktów (adekwatnie do sytuacji – elementy asertywności w pracy z rodzicem roszczeniowym, elementy wsparcia w pracy z rodzicem wzburzonym, rozżalonym)
 • Poznaje i ćwiczy metodę negocjacji nastawionych na kompromis

CZAS TRWANIA 20 godzin

SPECYFIKA PRACY Z GRUPĄ

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: osób pracujących z grupami (nauczycieli, edukatorów, trenerów, pracowników socjalnych)

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Rozumie znaczenie kontraktu w pracy z grupą
 • Diagnozuje etapy rozwoju procesu grupowego
 • Korzysta w pracy z grupą z wiedzy dotyczącej dynamiki procesu grupowego, faz rozwoju grupy, ról grupowych
 • Potrafi zaplanować zajęcia edukacyjne dla grupy zgodnie z wyznaczonymi celami

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie pracy z grupą.

CZAS TRWANIA 20 godzin

SPOSOBY NAUKI CZYTANIA

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, pedagogów, wychowawców, w szczególności dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Pogłębia wiedzę i umiejętności z zakresu metod nauki czytania (metoda sylabowa, metoda 18 struktur wyrazowych, czytanie naprzemienne, czytanie tekstów z lukami, i inne)
 • Ćwiczy umiejętności pracy z dzieckiem z trudnościami w czytaniu

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest poznanie sposobów nauki czytania możliwych do wykorzystania w trakcie pracy indywidualnej lub grupowej.

CZAS TRWANIA 5 godzin

UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ- TWORZENIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNYCH

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, pedagogów, wychowawców

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Rozpoznaje potrzeby i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Pogłębia umiejętności z zakresu metod pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Ćwiczy umiejętności tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest poznanie specyfiki pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

CZAS TRWANIA 5 godzin

TERAPIA PRZEZ ZABAWĘ I SZTUKĘ JAKO WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, pedagogów, wychowawców

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Ma możliwość poznać i zastosować nowe propozycje zabaw i ćwiczeń przydatnych z pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Poznaje sposoby służące wspomaganiu rozwoju dziecka.

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest poznanie zabaw i technik usprawniających deficyty rozwojowe.

CZAS TRWANIA 8 godzin

WCZESNE WYKRYWANIE OPÓŹNIEŃ I DYSHARMONII ROZWOJOWYCH

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, pedagogów, wychowawców

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Uczy się rozpoznawać opóźnienia i dysharmonie rozwojowe
 • Pogłębia umiejętności z zakresu diagnozy dziecka z deficytami rozwojowymi
 • Ćwiczy umiejętność planowania pracy z dzieckiem w oparciu o dokonaną diagnozę.
 • Tworzy własne narzędzia do rozpoznawanie opóźnień i dysharmonii rozwojowych

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Celem zajęć jest poznanie metod pozwalających na rozpoznawanie opóźnień i dysharmonii rozwojowych

CZAS TRWANIA 20 godzin

ORGANIZACJA TRENINGU ORTOGRAFICZNEGO

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, głównie nauczycieli języka polskiego i nauczycieli klas I- III szkoły podstawowej, pedagogów, wychowawców

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Poznaje metody służące opanowaniu poprawnej pisowni na poziomie podstawowym (bez gubienia i mylenia liter)
 • Uczy się pracować z uczniami, którzy mają problemy
  z opanowaniem prawidłowej pisowni (zmiękczeń, i-j, wyrazów z utratą dźwięczności, ó-u, ż-rz, ch- h, ą- on, om, ę- en, em, pisownia łączna i rozdzielna)

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest poznanie metod uczących prawidłowej pisowni.

CZAS TRWANIA 12 godzin

TRENING PAMIĘCI I TWÓRCZEGO MYŚLENIA DLA UCZNIÓW

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, pedagogów, wychowawców

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Poznanie podstawowe prawa pamięci
 • Uczy się wykorzystywania metod zapamiętywania w trakcie lekcji
 • Poznaje zasady prowadzenia treningu twórczego myślenia
 • Ma możliwość zastosować w tracie zajęć i poznać ćwiczenie, które można wykorzystać organizując trening twórczego myślenia.

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenie treningów pamięci i treningów twórczego myślenia..

CZAS TRWANIA 8 godzin

NOWOCZESNE TECHNIKI UCZENIA SIĘ

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli (od klasy IV szkoły podstawowej, gimnazjum, oraz szkół ponadgimnazjalnych), pedagogów, wychowawców

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Poznaje podstawowe metody szybkiej nauki
 • Ma okazję zastosować poznane metody w praktycznym działaniu

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest przygotowanie nauczycieli do zastosowania w praktyce szkolnej metod szybkiej nauki.

CZAS TRWANIA 8 godzin

JĘZYK AKCEPTACJI I POROZUMIENIA W SZKOLE

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, pedagogów, wychowawców

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Poznaje podstawowe sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Uczy się prowadzenia rozmów z rodzicami i uczniami
 • Uczy się metod pozwalających na wyrażanie siebie (tego, co czujemy, widzimy, potrzebujemy) oraz metod empatycznych (służących określaniu, co ktoś czuje, potrzebuje)

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest opanowanie wartościowych metod komunikacji pozwalających zastosowanie w szkole języka akceptacji i porozumienia.

CZAS TRWANIA 20 godzin

DOSKONALENIE KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: nauczycieli szkół podstawowych

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Zapoznaje się z najczęstszymi przyczynami zaburzeń w komunikacji interpersonalnej
 • Poznaje zasady prawidłowej komunikacji
 • Ćwiczy komunikaty „ja”
 • Doskonali umiejętność stosowania komunikatów „ja” w pracy nauczyciela

CZAS TRWANIA: 6 godzin

DZIECKO Z ZABURZENIAMI PRZETWARZANIA SENSORYCZNEGO W KLASIE SZKOLNEJ

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: nauczycieli, szczególnie klas I-III

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Zapoznaje się z podstawami teorii SI
 • Zapoznaje się z objawami, które mogą świadczyć o zaburzeniach SI u dziecka
 • Rozpoznaje trudności i potrzeby dziecka z SI, zwłaszcza w kontekście nauki szkolnej
 • Ćwiczy rozumienie opinii o rozpoznaniu u dziecka SI
 • Doskonali umiejętność dostosowania warunków pracy szkolnej do potrzeb dziecka z SI
 • Zapoznaje się z ćwiczeniami, które można zastosować dla dziecka z SI w warunkach klasy szkolnej

CZAS TRWANIA: 12 godzin

UCZEŃ Z DYSGRAFIĄ (TERAPIA RĘKI)

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: nauczycieli, szczególnie klas I-III

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

 • Zapoznaje się z objawami dysgrafii
 • Rozpoznaje potencjalne przyczyny zaburzeń pisma
 • Rozpoznaje trudności i potrzeby dziecka z dysgrafią
 • Ćwiczy sposoby pracy z dzieckiem z dysgrafią

CZAS TRWANIA: 8 godzin