Tematyka rad pedagogicznych

Jakiegoś szkolenia nie ma poniżej? Dla nas to nie problem,

dopasujemy szkolenie do Twoich potrzeb! Skontaktuj się z

nami na info@edumach.pl lub na 535-111-665

 

Klikając w poszczególne obszary można poznać tematy szkoleń rad pedagogicznych.

 

Obszary, w których szkolimy rady pedagogiczne:

Nowoczesna szkoła, motywowanie do nauki

 1. Motywowanie i angażowanie uczniów do nauki. NOWOŚĆ!
 2. Jak uczyć uczniów uczenia się? NOWOŚĆ!
 3. Sposoby rozbudzania ciekawości poznawczej uczniów i rozwijania ich uzdolnień NOWOŚĆ!
 4. Techniki motywowania uczniów do nauki.
 5. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
 6. Jak wykorzystywać mapę myśli w praktyce szkolnej?
 7. Metody aktywizujące w nauczaniu i wychowaniu. 
 8. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. 
 9. Opracowanie katalogu metod aktywizujących i motywujących dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów. 
 10. Metody szybkiej nauki w pracy z uczniami w szkole.
 11. Stymulowanie inteligencji wielorakich warunkiem wszechstronnego rozwoju ucznia.

Rozwój osobisty nauczyciela

 1. Emisja głosu dla nauczycieli.
 2. Radzenie sobie w sytuacjach stresowych.
 3. Asertywność w życiu zawodowym nauczyciela.
 4. Jak skutecznie porozumiewać się?
 5. Na czym polega mistrzostwo w zawodzie nauczyciela?
 6. Zapanuj nad gniewem – jak tego dokonać?
 7. Zarządzanie czasem.
 8. Syndrom wypalenia zawodowego- radzenie sobie w sytuacji przemęczenia, wyczerpania sił.
 9. Stres w pracy nauczyciela i radzenie sobie z nim.
 10. Wykorzystanie metody Porozumienia Bez Przemocy w pracy szkoły.
 11. Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela.

Wychowanie

 1. Jak tworzyć i utrzymać dyscyplinę w klasie? NOWOŚĆ!
 2. Jak radzić sobie z konfliktem? Podstawy mediacji i negocjacji. NOWOŚĆ!
 3. Jak skutecznie porozumiewać się z uczniami. NOWOŚĆ!
 4. Jak sobie radzić z trudnymi rodzicami?
 5. Wywiadówka inaczej – jak ją przygotować?
 6. Nauczyciel wychowawcą. Modele wychowania i nauczania. 
 7.  O nastolatkach- czyli o prawidłowościach rozwoju w okresie dojrzewania i sposobach reagowania dorosłych na zachowania nastolatków. 
 8. Metody poznawczo- behawioralne w pracy wychowawczej.
 9. Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania opozycyjno- buntownicze. 
 10. Lekcje wychowawcze- jak ciekawie przygotować zajęcia dla klasy? 
 11. Zasady, konsekwencje i pochwały w procesie wychowania.
 12. Wykorzystanie metody Porozumienia Bez Przemocy w pracy szkoły.
 13. Współpraca szkoły/ przedszkola z rodzicami.
 14. Nauczanie oparte na właściwych relacjach.
 15. Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów?
 16. Jak sobie radzić z prowokacją uczniowską?
 17. Zapobieganie agresji i przemocy w szkole.
 18. Co robić z cyberprzemocą?
 19. Rozwiązywanie konfliktów w szkole.
 20. Agresja i przemoc w szkole- reagowanie.
 21.  Prowadzenie rozmów interwencyjnych z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
 22. Samookaleczenia – moda czy sposób radzenia sobie z bólem psychicznym? Rada pedagogiczna – 2 godziny, lub warsztaty – 4 godziny.
 23. Kryzys w szkole – jak reagować?
 24. Działania postwencyjne na terenie szkoły po śmierci samobójczej.
 25. Postępowanie w sytuacji zagrożenia suicydalnego.
 26. Myśli suicydalne i próby samobójcze na różnych etapach rozwojowych.
 27. Podstawowe kroki w interwencji kryzysowej w szkole.
 28. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży.
 29. Nagroda czy kara? – co poradzisz rodzicowi (szkolenie dla nauczycieli przedszkoli).
 30. Efektywna komunikacja z klasą/grupą.
 31. Komunikacja, która zbliża — wydobywanie potencjału ucznia sposobem na efektywną współpracę.
 32. Język empatii — jak pomagać uczniom w radzeniu sobie z destrukcyjnymi stanami emocjonalnymi?
 33. Trening kompetencji wychowawczych wg założeń metodyki Gordona oraz Faber i Mazlish.
 34. Jak kształtować w szkole postawę tolerancji i otwartości na różnorodność?
 35. Uczeń on-line – zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu.
 36. Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela.
 37. Mediacje i negocjacje w praktyce wychowawczej.
 38. Bariery komunikacyjne w szkole.

Diagnozowanie

 1. Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w szkole. NOWOŚĆ!
 2. Diagnozowanie niepowodzeń szkolnych uczniów.
 3. Rozpoznawanie potrzeb uczniów.
 4. Diagnoza pedagogiczna na terenie szkoły/ przedszkola.
 5. Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania.
 6. Wczesne rozpoznawanie trudności w zakresie nauki matematyki.
 7. Poznawanie ucznia upośledzonego.

Współpraca w zespole, współpraca z rodzicami

 1. Praca w zespołach nauczycielskich. NOWOŚĆ!
 2. Jak sobie radzić z trudnymi rodzicami?
 3. Wywiadówka inaczej – jak ją przygotować?
 4. Doskonalenie współpracy między nauczycielami.
 5. Współpraca szkoły/ przedszkola z rodzicami.

Wspieranie ucznia młodszego

 1. Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. NOWOŚĆ!
 2. Gry i zabawy w edukacji wczesnoszkolnej. NOWOŚĆ!
 3. Licz zawsze na siebie” – o matematyce i o tym jak ułatwić dziecku porządkowanie świata NOWOŚĆ!
 4. Za 7 górami, za 7 lasami ….” jak niewyobrażalne może być zrozumiałe – matematyka dla malucha. NOWOŚĆ!
 5. Liczę ja, liczysz ty” – trening umiejętności matematycznych małego dziecka NOWOŚĆ!
 6. Funkcjonowanie emocjonalne i poznawcze dzieci w wieku przedszkolnym oraz wykorzystanie tej wiedzy w kontakcie z dzieckiem, w diagnozie i codziennej praktyce. 
 7. Kiedy dziecko korzysta w pełni ze szkoły?- czyli o wskaźnikach gotowości dziecka do pójścia do szkoły. 
 8. 6- latek w szkole- nowe wyzwanie dla nauczyciela. 
 9. Rozwijanie koncentracji uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 10. Metoda 18- struktur wyrazowych w pracy z dzieckiem z trudnościami w czytaniu i pisaniu (dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej).
 11. Zabawy terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 12. Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania.
 13. Wczesne rozpoznawanie trudności w zakresie nauki matematyki.
 14. Adaptacja sześciolatka w szkole.

Specjalne potrzeby edukacyjne

 1. 6- latek w szkole- nowe wyzwanie dla nauczyciela. 
 2. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych (IPET) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych – warsztaty praktyczne.
 4. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego.
 5. Uczeń lekko upośledzony w szkole ogólnodostępnej lub integracyjnej.
 6. Model pracy z dzieckiem z ADHD.
 7. Poznawanie ucznia upośledzonego.
 8. Organizacja zajęć rewalidacyjnych w szkołach ogólnodostępnych w aspekcie zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 9. Ocena efektywności udzielonej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 10. Dzieci z dyspraksją w szkole.

Uczeń zdolny

 1. Uczeń zdolny- identyfikacja zdolności na terenie szkoły/ placówki i praca z dzieckiem zdolnym.
 2. Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym.
 3. Stymulowanie inteligencji wielorakich warunkiem wszechstronnego rozwoju ucznia.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Dostosowanie i indywidualizacja wymagań.

 1. Dostosowanie wymagań a indywidualizacja nauczania. NOWOŚĆ!
 2. Uczeń w okresie dojrzewania – jak mu pomóc, jak się z nim komunikować? NOWOŚĆ!
 3. Zaburzenia zachowania u uczniów. NOWOŚĆ!
 4. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna po zmianach. Obowiązki wychowawcy i dyrektora szkoły, przedszkola i placówki.
 5. Obserwacja pedagogiczna w szkole mająca na celu rozpoznanie trudności w uczeniu się, w tym specyficznych trudności w uczeniu się oraz szczególnych uzdolnień. 
 6. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy z uczniem.
 7. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
 8. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.
 9. Diagnozowanie niepowodzeń szkolnych uczniów.
 10. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole w świetle nowych uwarunkowań prawnych- aspekty praktyczne.
 11. Model pracy z dzieckiem z ADHD.
 12. Praca z uczniem z dysleksją w szkole.
 13. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów z dysleksją.
 14. Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna w szkole.
 15. Specyficzne trudności w nauce.
 16. Indywidualizacja pracy z uczniem z dysleksją w szkole.
 17. Gimnastyka mózgu w pracy z uczniem z dysleksją i zaburzeniami koncentracji.
 18. Nowe zasady współpracy szkoły z poradnią psychologiczno- pedagogiczną.
 19. Opinia i orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej i ich wykorzystanie w pracy szkoły/ przedszkola.
 20. Prowadzenie rozmów interwencyjnych z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
 21. Samookaleczenia – moda czy sposób radzenia sobie z bólem psychicznym? Rada pedagogiczna – 2 godziny, lub warsztaty – 4 godziny.
 22. Kryzys w szkole – jak reagować?
 23. Działania postwencyjne na terenie szkoły po śmierci samobójczej.
 24. Postępowanie w sytuacji zagrożenia suicydalnego.
 25. Myśli suicydalne i próby samobójcze na różnych etapach rozwojowych.
 26. Podstawowe kroki w interwencji kryzysowej w szkole.
 27. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży.
 28. Nagroda czy kara? – co poradzisz rodzicowi (szkolenie dla nauczycieli przedszkoli).
 29. Ocena efektywności udzielonej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 30. Dzieci z dyspraksją w szkole.

Ewaluacja

 1. Wymagania państwa wobec szkół/placówek.
 2. Tworzenie koncepcji pracy szkoły. NOWOŚĆ!
 3. Metody i techniki zbierania danych stosowane w ewaluacji.
 4. Autoewaluacja jako metoda doskonalenia pracy nauczyciela.
 5. Ewaluacja wewnętrzna w szkole/ przedszkolu.
 6. Alternatywne metody ewaluacji wewnętrznej.
 7. Przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej.
 8. Promocja szkoły/przedszkola w środowisku.
 9. Innowacje w szkole.
 10. Jakie działania podejmować w szkole, aby spełniać na poziomie A wymagania opisane w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym.
 11. Wymagania państwa wobec szkół/placówek priorytetami pracy nauczyciela i kryterium doskonalenia pracy szkoły/placówki.
 12. Promowanie wartości edukacji wymogiem państwa wobec szkół i placówek.

Inne

 1. Emisja głosu dla nauczycieli.
 2. Zadania nauczycieli związane z bezpieczeństwem uczniów. Odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo uczniów.
 3. Etyka w zawodzie nauczyciela.
 4. Przestrzeganie wartości etycznych jako sposób realizacji jednego ze standardów kontroli zarządczej. 
 5. Budowanie autorytetu nauczyciela.
 6. Współpraca szkoły/ przedszkola z rodzicami.
 7. Innowacje w szkole.
 8. Promocja i reklama w budowaniu wizerunku szkoły.
 9. Jak skutecznie i ciekawie przygotowywać materiały informacyjne o szkole/placówce?
 10. Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
 11. Uczeń on-line – zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą Unikalną Ofertą Szkoleń dla Rad Pedagogicznych. Wszystkie informacje dostępne są tutaj.