Szkolenia dla nauczycieli

Organizujemy szkolenia stacjonarne w formie otwartej oraz na zamówienie. Nasze kursy cieszą się szerokim zainteresowaniem, co potwierdza ponad 2500 zrealizowanych godzin szkoleniowych! Nasza oferta jest stale poszerzana, ciągle także do naszego zespołu dołączają uznani specjaliści z danych dziedzin.

 

Jakiegoś szkolenia nie ma poniżej? Dla nas to nie problem,

dopasujemy szkolenie do Twoich potrzeb! Skontaktuj się z

nami na info@edumach.pl lub na 535-111-665

Tematyka szkoleń rad pedagogicznych:

1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna po zmianach. Obowiązki wychowawcy i dyrektora szkoły, przedszkola i placówki.NOWOŚĆ!

2. Obserwacja pedagogiczna w szkole mająca na celu rozpoznanie trudności w uczeniu się, w tym specyficznych trudności w uczeniu się oraz szczególnych uzdolnień. NOWOŚĆ!

3. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy z uczniem. NOWOŚĆ!

4. Zadania nauczycieli związane z bezpieczeństwem uczniów. Odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo uczniów.NOWOŚĆ!

5. Etyka w zawodzie nauczyciela. NOWOŚĆ!

6. Przestrzeganie wartości etycznych jako sposób realizacji jednego ze standardów kontroli zarządczej. NOWOŚĆ!

7. Na czym polega mistrzostwo w zawodzie nauczyciela? NOWOŚĆ!

8. Nauczyciel wychowawcą. Modele wychowania i nauczania. NOWOŚĆ!

9. Funkcjonowanie emocjonalne i poznawcze dzieci w wieku przedszkolnym oraz wykorzystanie tej wiedzy w kontakcie z dzieckiem, w diagnozie i codziennej praktyce. NOWOŚĆ!

10. Kiedy dziecko korzysta w pełni ze szkoły?- czyli o wskaźnikach gotowości dziecka do pójścia do szkoły. NOWOŚĆ!

11. O nastolatkach- czyli o prawidłowościach rozwoju w okresie dojrzewania i sposobach reagowania dorosłych na zachowania nastolatków. NOWOŚĆ!

12. 6- latek w szkole- nowe wyzwanie dla nauczyciela. NOWOŚĆ!

13. Planowanie pracy w szkole/ przedszkolu z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. NOWOŚĆ!

14. Metody poznawczo- behawioralne w pracy wychowawczej. NOWOŚĆ!

15. Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania opozycyjno- buntownicze. NOWOŚĆ!

16. Metody aktywizujące w nauczaniu i wychowaniu. NOWOŚĆ!

17. Lekcje wychowawcze- jak ciekawie przygotować zajęcia dla klasy? NOWOŚĆ!

18. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. NOWOŚĆ!

19. Opracowanie katalogu metod aktywizujących i motywujących dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów. NOWOŚĆ!

20. Agresja i przemoc w szkole- reagowanie.

21. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych (IPET) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

22. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.

23. Diagnozowanie niepowodzeń szkolnych uczniów.

24. Uczeń zdolny- identyfikacja zdolności na terenie szkoły/ placówki i praca z dzieckiem zdolnym.

25. Budowanie autorytetu nauczyciela.

26. Syndrom wypalenia zawodowego- radzenie sobie w sytuacji przemęczenia, wyczerpania sił.

27. Stres w pracy nauczyciela i radzenie sobie z nim.

28. Rozpoznawanie potrzeb uczniów.

29. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole w świetle nowych uwarunkowań prawnych- aspekty praktyczne.

30. Diagnoza pedagogiczna na terenie szkoły/ przedszkola.

31. Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych – warsztaty praktyczne.

32. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego.

33. Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym.

34. Uczeń lekko upośledzony w szkole ogólnodostępnej lub integracyjnej.

35. Model pracy z dzieckiem z ADHD.

36. Praca z uczniem z dysleksją w szkole.

37. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów z dysleksją.

38. Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna w szkole.

39. Specyficzne trudności w nauce.

40. Wykorzystanie metody Porozumienia Bez Przemocy w pracy szkoły.

41. Współpraca szkoły/ przedszkola z rodzicami.

42. Indywidualizacja pracy z uczniem z dysleksją w szkole.

43. Rozwijanie koncentracji uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

44. Nauczanie oparte na właściwych relacjach.

45. Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela.

46. Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów?

47. Jak sobie radzić z prowokacją uczniowską?

48. Zapobieganie agresji i przemocy w szkole.

49. Co robić z cyberprzemocą?

50. Rozwiązywanie konfliktów w szkole.

51. Metoda 18- struktur wyrazowych w pracy z dzieckiem z trudnościami w czytaniu i pisaniu (dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej).

52. Ewaluacja wewnętrzna w szkole/ przedszkolu.

53. Zabawy terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym.

54. Metody szybkiej nauki w pracy z uczniami w szkole.

55. Gimnastyka mózgu w pracy z uczniem z dysleksją i zaburzeniami koncentracji.

56. Nowe zasady współpracy szkoły z poradnią psychologiczno- pedagogiczną.

57. Opinia i orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej i ich wykorzystanie w pracy szkoły/ przedszkola.

58. Promocja szkoły/przedszkola w środowisku.

59. Prowadzenie rozmów interwencyjnych z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

60. Stymulowanie inteligencji wielorakich warunkiem wszechstronnego rozwoju ucznia.

61. Samookaleczenia – moda czy sposób radzenia sobie z bólem psychicznym? Rada pedagogiczna – 2 godziny, lub warsztaty – 4 godziny.

62. Kryzys w szkole – jak reagować?

63. Działania postwencyjne na terenie szkoły po śmierci samobójczej.

64. Postępowanie w sytuacji zagrożenia suicydalnego.

65. Myśli suicydalne i próby samobójcze na różnych etapach rozwojowych.

66. Podstawowe kroki w interwencji kryzysowej w szkole.

67. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży.

68. Nagroda czy kara? – co poradzisz rodzicowi (szkolenie dla nauczycieli przedszkoli).